Kategórie
Tlačové správy

Dovoz ojazdených áut na Slovensko v apríli prekvapujúco razantne klesol

Môžu byť za tým prichá­dza­jú­ce zmeny v re­gistrač­ných po­plat­koch a pro­ce­dú­rach.

Kategórie
Tlačové správy

Radíme: Na čo si dať pozor pri nebankových pôžičkách

Státisíce Slovákov už majú reálnu skúsenosť s pô­žič­kou od ne­ja­kej ne­bankovej spo­loč­nosti, či už si kúpili na splátky mobilný telefón, väčší domáci spotrebič, jazdené auto alebo si požičali priamo peniaze. Za ostatné roky sa regu­lácia zo strany štátu v tomto seg­mente výrazne sprísnila a situácia zlepšila. Stále sa ale nájdu spo­loč­nosti, ktoré sa snažia pravidlá obísť, na čo v ko­neč­nom dôsledku doplácajú spo­tre­bi­te­lia, ktorí sa nechali „nachytať“. Existujú základné pravidlá a rady, podľa ktorých sa dá rýchlo zo­rien­to­vať a zistiť, či ide o osved­če­ného alebo naopak ne­poctivého poskytovateľa úveru.

Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia pomohla ďalším deťom

Od minulého roku nadácia pomáha a pod­po­ru­je de­ti, ktoré v dô­sled­ku do­prav­nej ne­ho­dy prišli o jed­ného alebo oboch ro­di­čov. Na Slo­vensku po­moh­la ďalším deťom a v Česku počas doby svojej existencie vy­ho­ve­la už vyše 900 žia­dostiam.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k aktuálnym témam

K legislatívnej iniciatíve úpravy para­grafu 363, ktorý navrhuje strana ZA ĽUDÍ na sú­čas­nej schôdzi par­la­men­tu a k ne­bez­peč­nej posla­neckej novele Trestného po­riad­ku, ktorá rozvracia právny štát.

Kategórie
Tlačové správy

Spawn Point otvára otázky o udržateľnosti budúcnosti života

Nový výstavný projekt Spawn Point – mul­ti­me­dia per­for­man­ce & VR ex­pe­rien­ce v Ga­lé­rii Alfa v Ka­sár­ňach/Kultur­parku bude ve­rej­no­sti sprístup­nený od 5. mája do 11. júna 2023.

Kategórie
Tlačové správy

3. mája je Deň Slnka

Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre ži­vot­né pro­stre­die UNEP. Deň je ur­če­ný nie­len na pri­po­me­nu­tie významu a dô­le­ži­tosti Slnka, ale aj na pro­pa­gá­ciu eko­lógie a významu ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia, od­bor­ných činností a po­zo­ro­va­ní v ob­lasti slnečnej fyziky.

Kategórie
Tlačové správy

SODB 2021 a rodinný stav

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 okrem iného sľú­bi­lo poskyt­núť ob­jektívne in­for­má­cie o našej spo­loč­nosti v mno­hých ob­lastiach. Máj je vše­obec­ne spá­ja­ný s lás­kou, so za­mi­lo­va­nosťou a vzťa­ho­vými zá­le­ži­tosťami. Preto vám aktuálne pri­ná­ša­me májové za­ují­ma­vosti zo SODB 2021, ktoré sa týkajú ro­dinného stavu. Ako sme na tom v obciach SR so stavom man­želským, kde naopak pre­fe­ru­jú slo­bo­du? Ako vidíte, chápanie vy­jad­renia lásky sa vý­raz­ne zme­nilo najmä v nie­kto­rých kra­joch SR.

Kategórie
Tlačové správy

Verejnoprávna televízia musí mať garantovaný rozpočet, aby nebola slúžkou vládnej garnitúry

Strana ZA ĽUDÍ navrhuje zvýšenie ná­ro­ko­va­teľ­né­ho príspevku verejno­právnej televízie a rozhlasu.

Kategórie
Tlačové správy

Najmenšie množstvá marihuany by nemali byť trestné, pripravujeme pozmeňujúci návrh

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) ako reakcia na roz­hod­nu­tie Trnavského okresného súdu, ktorý odsúdil pána Jozefa Šipoša na 15 rokov vä­ze­nia a na trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku za vý­ro­bu konopných mastí.

Kategórie
Tlačové správy

Fantazijná výstava Equilibrium bude od mája v Galérii SPP

Najnovšiu tvorbu umeleckej dvojice Melita Gwerková a Marian Vida si môže ve­rej­nosť pozrieť od piatka 5. mája 2023 v Galérii SPP. Výstava s náz­vom Equilibrium potrvá do 16. júna 2023.