Kategórie
Tlačové správy

Dovoz ojazdených áut na Slovensko v apríli prekvapujúco razantne klesol

Môžu byť za tým prichá­dza­jú­ce zmeny v re­gistrač­ných po­plat­koch a pro­ce­dú­rach.

Skupina AURES Holdings

Po razantnom náraste objemu do­ve­ze­ných osob­ných jazdených auto­mobilov na Slo­vensko v marci, kedy ich za­re­gistro­vali viac ako 6 700, sa ich počet v apríli výrazne znížil, a to na 4 990 kusov. Pokles oproti pred­chá­dza­jú­ce­mu mesiacu bol teda o viac ako štvrtinu. Vyplýva to z naj­novších štatistík Ministerstva vnútra SR. Až do marca sa pritom dovozy každý mesiac od za­čiat­ku roka zvy­šo­va­li. Je možné, že za týmto novým posunom na trhu s jazdenými autami sú očakávané zmeny v re­gistrač­ných poplatkoch a pro­ce­dú­rach.

Ešte v marci tohto roku sme na Slo­vensku za­zna­me­na­li zásadný medzi­mesačný nárast dovozu ojazdených osobných vozidiel spoza hraníc, kedy sa doviezlo 6 706 áut, v po­rov­na­ní s februá­rovým počtom 4 783 kusov. Od začiatku roka tu bol kontinuálny nárast počtu dovezených „jazdeniek“. Uplynulý mesiac ale nastal zlom, keď sa doviezlo len 4 990 ojazdených áut a medzi­mesačne tak išlo o pokles o 25,6 %. Daná situácia môže súvisieť s le­gisla­tívnymi zmenami, ktoré prídu čoskoro do praxe.

„Je možné, že sa dovozcovia zľakli zmien v re­gistrač­ných poplatkoch a pro­ce­dú­rach u dovážaných ojazdených áut, ktoré mali nastať v apríli a dovozy značne predražiť a spomaliť. Zmeny síce boli nakoniec na po­sled­nú chvíľu odložené na júl, ale dovozcovia zrejme už nestihli zareagovať vo svojich plánoch na nákupy vozidiel. Na­sle­du­jú­ce mesiace ukážu, či bol aprílový pokles len jedno­razový výkyv, alebo či ide o zmenu trendu na trhu. V júli potom uvidíme, ako sa nové poplatky na dovozoch skutočne prejavia,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, ktorá na Slo­vensku prevádzkuje sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Podrobné údaje k dovozu jazdených vozidiel na Slo­vensko nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Podiel jazdených a nových áut na Slo­vensku

V roku 2022 bolo v Slovenskej re­pub­li­ke celkovo za­re­gistro­va­ných 78 841 nových osobných vozidiel. Na druhej strane, v SR sa podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO ročne predá celkovo pri­bliž­ne 350 000 ojazdených osobných auto­mobilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za vla­ňaj­šok podľa šta­tis­tík MV SR na Slo­vensko priviezlo spolu až 61 016, tak pred­sta­vo­va­li pri­bliž­ne 17,5 % tohto objemu. Prie­merný vek áut sa tu totiž blíži k hranici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *