Kategórie
Zošity humanistov

Majú kresťania piť?

Chvíľka vyjaví zaujímavé výpovede a názory.

Kategórie
Zošity humanistov

„LGBT pritvrdila“

AZN, nezisková organizácia s ini­cia­tí­vami na ochranu voľnej nedele a tra­dič­nej rodiny, uve­rej­nila na svojej stránke 12. ja­nu­ára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme poly­ga­miu a in­cest! Ne­ú­čas­ťou v re­fe­ren­de takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pri­po­mienky.

Kategórie
Zošity humanistov

Láska k životu

Rozhovor.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Prosím, nedávajte mi nálepku!

Britská humanistická asociácia opäť oslovuje verejnosť.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

K úvahe, že ľavica je viac než moralizovanie

Od Ľuboša Blahu na portáli jeToTak.sk z 25. 3. 2010 mám tento komentár:

Kategórie
Zošity humanistov

Kto sa bojí sekularizmu?

Na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia sa v USA hlá­si­lo za pro­testantov alebo ka­to­lí­kov 90 % dospe­lých Ame­ri­ča­nov; ostatní boli väčšinou židia.

Kategórie
Zošity humanistov

Kto mi povie, čo je život?

Kto mi odpovie na túto otázku? Filozofia alebo prírodné vedy? Špe­ku­lá­cie filo­zo­fov o pod­state života boli prípustné a mohli byť za­u­jí­ma­vé dovtedy, kým prírodné vedy ne­existo­vali, prí­padne neboli na potrebnej tech­nickej a myšlien­ko­vej úrovni.

Kategórie
Zošity humanistov

Kto je tvoj blížny?

Veta „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ pochádza zo Sta­rého zákona (Levitikus 19, 18), ale dnešný vše­o­becný zmysel jej dal Ježiš v No­vom zákone po­do­ben­stvom o mi­lo­srdnom Sama­ri­tá­novi, ktoré má iba Lukáš (10, 29), teda od­po­ve­ďou na otázku znalca zákona „A kto je môj blížny?“ po prí­kaze „Milovať budeš… svojho blížneho ako seba samého!“ (10, 27).

Kategórie
Zošity humanistov

Kto je Donald Trump?

Donald Trump sa narodil tak ako Bill Clinton a George W. Bush v prvom po­voj­no­vom roku 1946.

Kategórie
Zošity humanistov

Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám

Hrozením výpoveďou tým zamestnancom ka­to­líckych za­ria­dení, ktorí uzatvárajú do matriky za­pí­sané rov­na­ko­po­hlavné partnerstvá, sa katolícka cirkev v Ne­mecku naďalej pokúša diskri­mi­no­vať páry homo­se­xu­álov a lesieb.