Kategórie
Tlačové správy

Fantazijná výstava Equilibrium bude od mája v Galérii SPP

Najnovšiu tvorbu umeleckej dvojice Melita Gwerková a Marian Vida si môže ve­rej­nosť pozrieť od piatka 5. mája 2023 v Galérii SPP. Výstava s náz­vom Equilibrium potrvá do 16. júna 2023.

Manželská dvojica Melita Gwerková a Marian Vida vy­sta­vu­jú len zriedka. Do Galérie SPP sa vra­ca­jú po pia­tich ro­koch, pri­čom pri­ná­ša­jú svoju úplne naj­novšiu tvorbu z ostat­ných dvoch rokov.

Na výstave Equilibrium môžu návštevníci vidieť spolu viac ako 40 diel.

„Ako už samotný názov naznačuje, výstava divákom prinesie akúsi rovnováhu. Či už ide o mužsko-ženský princíp, realitu vy­vá­že­nú fan­tá­ziou alebo zemité tóny zjem­ne­né sno­vými fareb­nými va­riá­ciami. Po­no­riť sa do energie, ktorú diela oboch autorov vytvárajú, zna­me­ná ocitnúť sa vo svete, ktorý vy­la­ďu­je zmysly, har­mo­ni­zu­je myseľ a cel­kovo pri­náša už spo­mí­na­né equilibrium,“ hovorí kurátorka a zá­ro­veň dcéra vy­sta­vu­jú­cich autorov Melita Fodor Gwerková.

Marian Vida – Dimenzie
Marian Vida – Dimenzie.

V tvorbe Mariana Vidu cítiť mužský princíp a vždy prítomnú dokonale pre­pra­co­va­nú kom­po­zíciu. Jemné lazúry sa stre­tá­va­jú s ra­zantnými líniami a dotvá­rajú tak cel­kovú dy­na­mi­ku diela. Nazna­čené figúry sa miešajú so skutoč­nými i fanta­zijnými odkazmi a vytvá­rajú tak pútavý príbeh s otvoreným koncom.

Melita Gwerková – Súmrak bohov
Melita Gwerková – Súmrak bohov.

Obrazy Melity Gwerkovej predstavujú ženský svet plný fantázie, poetična a snovosti. Zložité a časovo náročné vrstvenie lazúr vytvára niekedy až troj­roz­mer­ný efekt. Divák sa do­slo­va ocitá v kra­ji­ne ob­klo­pe­ný imagi­načnou faunou a flórou. Kul­ti­vo­va­ná farebnosť, poetické názvy a množstvo pre­pra­co­va­ných detailov spolu vytvárajú har­mo­nický celok. Obrazy Melity Gwerkovej ne­vzni­ka­jú rýchlo, naopak, sú odrazom hlbokého precítenia a vedomej tvorby.

Obaja autori za svoje originálne techniky získali viacero za­hra­nič­ných o­ce­ne­ní. Diela Mariana Vidu sú, okrem iného, tiež súčasťou Stálej misie SR pri OSN v New Yorku. Melita Gwerková je absol­ventka Vedy o výtvar­nom umení na Uni­ver­zite Komenského v Bra­tislave. Za svoju ori­gi­nál­nu tech­niku bola ako prvá slovenská výtvarníčka ocenená bronzovou medailou talianskeho parla­mentu v roku 2011. Vý­sta­va Equilibrium bude prístupná ve­rej­nosti od piatka 5. mája 2023 v priesto­roch Galérie SPP na ulici Mlynské nivy 44/c v Bra­tislave. Vstup je pre všetkých návštevníkov bezplatný.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *