Kategórie
Tlačové správy

SODB 2021 a rodinný stav

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 okrem iného sľú­bi­lo poskyt­núť ob­jektívne in­for­má­cie o našej spo­loč­nosti v mno­hých ob­lastiach. Máj je vše­obec­ne spá­ja­ný s lás­kou, so za­mi­lo­va­nosťou a vzťa­ho­vými zá­le­ži­tosťami. Preto vám aktuálne pri­ná­ša­me májové za­ují­ma­vosti zo SODB 2021, ktoré sa týkajú ro­dinného stavu. Ako sme na tom v obciach SR so stavom man­želským, kde naopak pre­fe­ru­jú slo­bo­du? Ako vidíte, chápanie vy­jad­renia lásky sa vý­raz­ne zme­nilo najmä v nie­kto­rých kra­joch SR.

SODB 2021

Ako sa v rámci sčítaní 2011 a 2021 zmenil pomer ľudí, ktorí sú ženatí a vydaté

Za ostatných 10 rokov podiel ženatých, prípadne vydatých, na území Slo­venskej re­pub­li­ky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 že­na­tých/vy­da­tých oby­va­te­ľov, čo pred­sta­vu­je po­diel 41,48 %. Pri ostat­nom sčí­ta­ní v roku 2021 bol počet oby­va­te­ľov spa­da­jú­cich do ro­dinného stavu že­na­tý/vy­da­té 2 182 365 oby­va­te­ľov (40,05 % zo všetkých oby­va­te­ľov SR).

Podiel žena­tých/vy­da­tých oby­va­te­ľov teda za ostat­ných 10 rokov klesol o 1,43 percen­tuál­neho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

Sobášia sa radi v Prešovskom kraji, slobodu si cenia v Bansko­bystrickom kraji

Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľa­diska po­die­lu že­na­tých/vy­da­tých k cel­kové­mu počtu oby­va­te­ľov daného kraja, sme počas SODB 2021 za­zna­me­na­li naj­vyšší podiel že­na­tých/vy­da­tých práve v Pre­šovskom kraji (42,83 %) a naj­nižší v Bansko­bystrickom kraji (37,29 %).

Situácia sa diametrálne zmenila v Bra­tislavskom kraji. Počas SODB 2011 bol naj­vyšší podiel že­na­tých/vy­da­tých v Bra­tislavskom kraji (42,59 %). Dnes je to len 38,56 % oby­va­te­ľov, ktorí vy­zná­va­jú man­želstvo. Nechuť k man­želstvu si naopak zachovali v Bansko­bystrickom kraji. Podiel že­na­tých/vy­da­tých oby­va­te­ľov bol v Bansko­bystrickom kraji v roku 2011 – 38,18 % a v roku 2021 bol – 37,29 %.

Ako je to so slobodnými v obciach?

Podiel slobodných na úrovni obcí pri­ro­dze­ne vy­ka­zu­je značnú varia­bilitu. Môžeme identi­fikovať obce, kde podiel slo­bod­ných ne­do­sa­hu­je ani ¼ oby­va­te­ľov. Je to v obciach Krajná Porúbka – 17,14 %, Bystrá (okres Stropkov) – 23,81 %, Svetlice – 24,75 %, Oľšinkov – 25,00 % a Veľké Borové – 25,00 %.

Na opačnej strane škály máme obce, kde podiel slo­bod­ných pre­vy­šu­je ¾ zo všetkých oby­va­te­ľov: Chmi­nianske Ja­ku­bo­va­ny – 83,5 %, Li­po­vec (okres Rimavská Sobota) – 83,33 %, Sása (okres Revúca) – 81,72 %; Košice m. č. Lunik IX – 81,48 %, Žehra  78,21 %, Slizké – 78,10 %, Bôrka – 77,60 % a Vaľkovňa – 76,79 %.

Spomedzi obcí so štatútom mesta majú naj­vyšší podiel slo­bod­ných mestá Dob­šiná (57,96 %), Me­dzev (57,71 %) a Krom­pachy (55,25 %).

Naopak, najnižší podiel slo­bod­ných majú mestá Boj­ni­ce (37,42 %), Du­din­ce (37,90 %), Svid­ník (38,39 %) a Štú­ro­vo (38,45 %).

Spomedzi krajských miest je naj­nižší podiel slo­bod­ných v meste Tren­čín (40,72 %). Nao­pak, naj­vyšší podiel je v meste Bra­tislava (44,17 %).

Ako je to so stavom man­želským v obciach SR

Manželstvo sa nepáči oby­va­te­ľom obce Čer­ve­ňany, len 11,76 % oby­va­te­ľov hol­duje stavu man­želskému. Po­dobná situ­ácia je v obciach Sása (okres Revúca) – 12,37 %, Poproč (okres Ri­mavská So­bo­ta) – 13,04 % a Chmi­nianske Ja­ku­bo­va­ny – 13,23 %.

Naopak, najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ nájdeme v obciach Potôčky (55,71 %), Gruzovce (55,30 %) a Štefurov (55,24 %).

Celkovo sa na Slovensku nachádza 77 obcí, kde že­na­tí/vy­da­té do­mi­nu­jú a tvo­ria nad­po­lo­vičný podiel oby­va­te­ľov. Pre kompa­ráciu môžeme uviesť, že na celom Slo­vensku je 40,05 % oby­va­te­ľov vy­da­tých/že­na­tých. Spo­medzi obcí so šta­tú­tom mesta majú naj­vyšší podiel že­na­tých/vy­da­tých Svidník (47,50 %), Ra­jecké Tep­lice (45,90 %) a Boj­nice (45,52 %). Nao­pak, naj­nižší podiel vy­ka­zu­jú mestá Ná­lep­ko­vo (22,98 %), Jel­šava (26,18 %), Dob­šiná (27,97 %) a Me­dzev (30,14 %).

V porovnaní krajských miest má naj­nižší podiel že­na­tých/vy­da­tých mesto Bra­tislava (38,14 %). Naopak, naj­vyšší podiel vy­ka­zu­je mesto Prešov (43,10 %).

Najvýraznejšie zmeny oproti roku 2011

V rámci krajov Slovenskej re­pub­li­ky sme od roku 2011 za­zna­me­na­li nárast podielu oby­va­te­ľov v rodinnom stave že­na­tý/vy­da­té iba v Pre­šovskom kraji, kde podiel že­na­tých/vy­da­tých vzrástol za ostat­ných 10 rokov o 1,16 per­cen­tuálneho bodu.

Vo všetkých ostatných krajoch Slo­venskej re­pub­li­ky sme oproti roku 2011 za­zna­me­na­li pokles podielu že­na­tých/vy­da­tých oby­va­te­ľov. Naj­výraz­nejší pokles za­zna­me­nal Bra­tislavský kraj, kde pokles že­na­tých/vy­da­tých klesol o 3,48 per­cen­tuál­neho bodu (zo 42,59 % v roku 2011 na 39,11 % v roku 2021).

Oproti roku 2011 sme pri SODB 2021 za­zna­me­na­li nárast podielu oby­va­te­ľov spa­da­jú­cich do rodinného stavu slo­bod­ný/slo­bod­ná vo všetkých krajoch Slo­venskej re­pub­li­ky. Naj­vyšší nárast podielu oby­va­te­ľov v rodinnom stave slo­bod­ný/slo­bod­ná sme za­zna­me­na­li v Bra­tislavskom kraji (nárast o 4,24 per­cen­tu­ál­neho bodu, zo 40,17 % v roku 2011 na 44,41 % v roku 2021) a Ko­šickom kraji (nárast o 3,20 per­cen­tu­ál­neho bodu, zo 43,81 % v roku 2011 na 47,01 % v roku 2021). Ko­šický kraj je taktiež krajom, kde bol počas SODB 2021 naj­vyšší podiel slo­bod­ných oby­va­te­ľov. Nao­pak, naj­menší nárast oby­va­te­ľov v rodinnom stave slo­bod­ný/slo­bod­ná za­zna­me­nal Pre­šovský kraj (nárast o 0,28 per­cen­tu­ál­neho bodu, zo 44,90 % v roku 2011 na 45,18 % v roku 2021).

Kde sa obyvatelia najviac sobášili

Na obecnej úrovni sa skokanom v so­báš­nosti stala malá obec Be­le­jovce v okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 % oby­va­te­ľov so šta­tú­tom že­na­tý/vy­da­tá (5 oby­va­te­ľov z 23), v sú­čas­nosti je to už 54,17 % (13 oby­va­te­ľov z 24).

Spomedzi obcí so štatútom mesta za­zna­me­na­li naj­vyšší nárast podielu že­na­tých/vy­da­tých v meste Sa­bi­nov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 % zo všetkých oby­va­te­ľov, v roku 2021 už do­sa­hu­je 44,88 %.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *