Kategórie
Tlačové správy

3. mája je Deň Slnka

Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre ži­vot­né pro­stre­die UNEP. Deň je ur­če­ný nie­len na pri­po­me­nu­tie významu a dô­le­ži­tosti Slnka, ale aj na pro­pa­gá­ciu eko­lógie a významu ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia, od­bor­ných činností a po­zo­ro­va­ní v ob­lasti slnečnej fyziky.

SODB 2021

Slnečnú energiu využívame viac

Zo SODB 2021 sa dozvedáme, že so­lár­nu ener­giu ako zdroj ener­gie na vy­ku­ro­va­nie v SR vyu­ží­va 1 225 bytov z cel­ko­vé­ho počtu 2 235 586 sčí­ta­ných bytov na Slo­vensku. Per­cen­tu­ál­ny po­diel pred­sta­vu­je len 0,05 %. V roku 2011 sa so­lár­nou ener­giou vy­ku­ro­va­lo 635 bytov v SR (0,03 %).

Najviac vykurujú solárnou energiou v Ži­linskom kraji

Nad slovenským priemerom je Žilinský kraj, kde so­lár­nu ener­giu vy­u­ží­va na kú­re­nie 258 bytov (0,09 %), v roku 2011 to boli kraje s po­die­lom 0,04 % – Tren­čiansky (87 bytov) a Ko­šický (94 bytov).

Solárna energia sa začína pre­sa­dzo­vať aj v Trnavskom kraji, kde je takto vy­ku­ro­va­ných 176 bytov (0,07 %). O vy­u­ži­tie slnka sa snaží aj Bansko­bystrický kraj, kde majú vďaka slnku teplo v 154 bytoch (0,06 %), a aj Tren­čiansky kraj, kde slnko vy­ku­ru­je 143 bytov (zhodne 0,06 %).

Najmenej solárnu energiu využíva Bra­tislavský kraj, kde je takto vy­ku­ro­va­ných len 120 bytov, čo pred­sta­vu­je iba 0,03% podiel.

Lídrom okres Gelnica

Solárna energia sa na vy­ku­ro­va­nie bytov naj­viac vy­u­ží­va­la v roku 2021  v okrese Gel­nica, s počtom bytov 43 (0,38 %).

TOP obec Veľká Ves nad Ipľom

Obcou, ktorá podľa údajov zo SODB 2021 vy­u­ží­va­la na vy­ku­ro­va­nie bytov so­lár­nu ener­giu s naj­väčším po­die­lom zo všetkých obcí SR, bola obec Veľká Ves nad Ipľom (okres Poltár), kde bolo so­lár­nou ener­giou vy­ku­ro­va­ných 28 bytov, čo pred­sta­vu­je po­diel 14,66 % zo všetkých bytov v tejto obci.

Príloha:

Porovnanie využívania solárnej energie
Porovnanie využívania solárnej energie (2021 a 2011).
Využitie solárnej energie podľa obcí
Využitie solárnej energie podľa obcí.
Využitie solárnej energie podľa obcí
Využitie solárnej energie podľa obcí.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *