Kategórie
Zošity humanistov

Keď nehryzie svedomie, hryzú zuby

V tretej inštancii oslobodil Krajský súd vo Frankfurte 47-ročného kňaza spod obžaloby ťažkého ublíženia na tele: vraj zahryzol jednému homo­se­xu­ál­nemu prosti­tú­tovi do pe­nisa, a tým ho ťažko poranil.

Kategórie
Tlačové správy

Prijímateľom eurofondov musíme pomáhať, nie ich trestať

„Prijímateľom eurofondov v regiónoch musíme po­má­hať a nie ich trestať,“ po­ve­dal dnes minister inves­tí­cií, regio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zá­cie Richard Raši.

Kategórie
Tlačové správy

Aj neprofesionálni herci vedia zahrať veľké divadlo

Presvedčte sa o tom na Festivale amatérskych divadiel v Ko­ši­ciach.

Kategórie
Tlačové správy

Lampiónový sprievod v jesennej zoo

Zažite neopakovateľný večer v ZOO Bratislava.

Kategórie
Zošity humanistov

K Cenám humanistov 2008

Spytujú sa ma priatelia, prečo som odmietol jednu z Cien huma­nistov 2008. Nie je to celkom tak. Ja som tú cenu nedostal. Bol som len medzi nomi­no­va­nými – jeden z troch, štyroch či dokonca via­ce­rých. Keď sa ma pýtali, či by som ju prípadne prijal, odpovedal som ústne aj písomne, že nie. Myslím si, že prakticky všetky ceny a vyzna­me­nania môžu byť trápne a majú vo svojej histórii odmietnutia.

Kategórie
Zošity humanistov

Katolícka cirkev „dojí Európu“

Európskej komisii sa vytýka, že organizuje stretnutia s cir­kev­nými orga­ni­zá­ciami – oso­bitne s ka­to­líckou cirkvou – a ne­po­zýva huma­nis­tické a iné nená­bo­žen­ské orga­ni­zácie. V tejto súvislosti vyhlásil komisár Jacques Barrot na ple­nár­nom zasa­daní Európskeho parla­mentu 11. sep­tem­bra 2005, že čoskoro sa usku­toční stret­nutie s hu­ma­nis­tami a inými členmi, ako povedal, „civilnej spo­loč­nosti“.

Kategórie
Zošity humanistov

Katolíci sa musia zastať ateistov

V súčasnosti majú ateisti s kresťanmi to spoločné, že ich na mno­hých miestach sveta rovnako pre­nasle­dujú pre ich presvedčenie. Musia sa zjednotiť na po­žia­dav­ke slobody vyznávať svoje viery – nech sú aké­koľ­vek.

Kategórie
Zošity humanistov

Kanada zrušila zákon o blasfémii (urážke boha)

V rámci rušenia prekonaných zákonov, prípadne zmien ich znenia, odhlasoval kanadský senát zrušenie zákona o blasfémii, čo je rúhanie sa bohu, prípadne urážka boha.

Kategórie
Zošity humanistov

Jezuánska etika

Potom som videl otvorené nebo a hľa – biely kôň – a ten,
čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý;
spravodlivo súdi i bojuje. Oči mal ako plameň ohňa
a na hlave mnoho diadémov.

Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám.
Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie slovo.
Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch,
oblečené do čistého bieleho kmentu.

Zjavenie Apoštola Jána 19, 11 – 14.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenské zdravotníctvo 2023 – 2030

Problémy a ich zlepšenia.