Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame školy, aby si v máji vyskúšali fungovanie bez domácich úloh

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k výzve, aby si školy v máji vy­skú­ša­li fun­go­va­nie bez po­vinných do­má­cich úloh.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská populácia medzicenzálne dramaticky zostarla

29. apríla 2023 slávime Európsky deň so­li­da­ri­ty a spolu­práce medzi ge­ne­rá­ciami. Sviatok si pri­po­mí­na­me od roku 2009 a za­stre­šu­je ho Európska plat­forma pre starších ľudí (AGE) za účelom rozví­jania po­ro­zu­me­nia medzi staršou i mladšou ge­ne­rá­ciou, ich vzájomné vymie­ňanie si vedo­mostí, skúse­ností a zruč­ností. Pri tejto prí­le­ži­tosti sme pri­pra­vili zau­jí­ma­vé fakty zo SODB 2021 o senioroch v našej po­pu­lácii.

Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame tým, ktorí pomáhajú

Na podporu sociálnych projektov mimo­vládnych or­ga­ni­zácií dávame 1,6 milióna eur. MIRRI SR navýšilo pod­poru pre mimo­vládky o 300 % v po­rov­naní s pre­došlou vládou.

Kategórie
Tlačové správy

Blíži sa 6. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Kedy to v živote použijem?“ – otázka, ktorá sa vynára mnohým študentom pri učení sa hlavných miest spamäti či analýze Hviezdo­sla­vo­vých básní.

Kategórie
Tlačové správy

Na trhu je viac zánovných áut

Výrazne rastie podiel hybridov a elektro­mo­bi­lov. Auto­mo­bil­ky do­há­ňa­jú manko z čias co­vidu a firmy postupne ob­mie­ňa­jú svoje flo­tily.

Kategórie
Tlačové správy

Slovensko potrebuje viac IT špecialistiek

Ministerstvo informatizácie pod­po­ru­je ak­ti­vi­ty na pri­lá­ka­nie diev­čat a žien do IT sektora.

Kategórie
Tlačové správy

Právnická firma roka 2023

Havel & Partners v súťaži Právnická firma roka opäť získala hlavnú cenu pre Medzi­ná­rod­nú kan­ce­lá­riu a zví­ťa­zi­la v ka­te­gó­riách Hospo­dárska súťaž a Zdravot­nícke právo.

Kategórie
Tlačové správy

Dobrá správa pre ľudí žijúcich v slovensko-českom pohraničí

Vyhlásili sme prvé výzvy z no­vé­ho pro­gra­mu Inter­reg SK-CZ.

Z eurofondov podpo­rí­me ochra­nu prí­ro­dy a boj s kli­ma­tickou zme­nou, roz­voj tu­riz­mu a spolu­prácu v po­hra­ni­čí.

Kategórie
Tlačové správy

Živé chodníky ožívajú!

Otvárame nový ročník programu na pod­po­ru tu­ristických trás a cy­klo­trás.

Kategórie
Tlačové správy

Škoda Bike Open Tour odštartuje 10. ročník vo Svätom Jure

  • Najprestížnejšie preteky horských cyklistov Škoda Bike Open Tour od­štar­tu­jú svoj 10. roč­ník 29. aprí­la 2023 vo Svä­tom Jure
  • Sériu tvorí 6 pretekov po celom Slo­vensku, ich sú­časťou sú skve­lé trate pre profi aj hobby baj­ke­rov, ro­di­ny či e-bajky
  • Chýbať nebude zelený prístup, sprie­vod­né akcie ani súťaž o týžd­ňo­vú elektro­do­vo­len­ku na Slo­vensku so Ško­dou Enyaq iV