Kategórie
Tlačové správy

Verejnoprávna televízia musí mať garantovaný rozpočet, aby nebola slúžkou vládnej garnitúry

Strana ZA ĽUDÍ navrhuje zvýšenie ná­ro­ko­va­teľ­né­ho príspevku verejno­právnej televízie a rozhlasu.

Na súčasnej schôdzi parlamentu bude prerokovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slo­venska, kde sa určuje hlavný zdroj fi­nanco­va­nia RTVS cez tzv. ná­ro­ko­va­teľ­ný príspevok zo štátneho rozpočtu poskyto­vaný každo­ročne na za­bez­pe­če­nie hlavnej činnosti RTVS. Výška ná­ro­ko­va­teľ­ného príspevku sa má odvíjať od hrubého domáceho produktu SR za pred­chádza­júce po­sudzo­vané obdobie. Strana ZA ĽUDÍ navrhuje zvýšiť ná­ro­ko­va­teľ­ný príspevok z 0,15 % na 0,17 % HDP s cieľom za­bez­pe­čiť objek­tívne a ne­zá­vislé spravo­dajstvo pre občanov, ktoré bude slobodné od poli­tických tlakov, ako aj podporu kvalitnej domácej tvorby, najmä pre deti a mládež s posilnením verejno­právneho vzde­lá­va­cie­ho rozmeru rozhlasu a televízie.

„Pred pár týždňami bola verejnosť svedkom mimo­riadne bizarnej kauzy bývalého šéfa televízie J. Rezníka. Pri poli­cajnom vyšetrovaní sa zistilo, že za­hranič­né štúdium jeho detí platil niekoľko rokov pod­ni­ka­teľ ob­ža­lo­va­ný z prania špinavých peňazí spojený s firmou, ktorá dostávala zákazky od verejno­právnej televízie v čase, keď jej šéfoval práve J. Rezník. Doteraz ostávajú ne­zodpove­dané otázky, či tieto peniaze neboli odplatou za nejaké služby, alebo dokonca za cielené šírenie pozitívneho obrazu o niektorých politikoch alebo politických stranách. Ne­zá­vislosť verejno­právnej televízie leží mimo­riadne v žalúdku aj Robertovi Ficovi, ktorý pravidelne útočí na vedenie televízie, ak táto nespĺňa jeho túžby a priania. Preto musíme urobiť všetko preto, aby verejno­právna televízia bola naozaj ne­zá­vislá a ne­mu­se­la dostávať peniaze podľa toho, či poslúcha vládnu garnitúru alebo nie,“ uviedla predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová, a dodala, že ťažko sa udržuje nezávislosť verejno­právnych masmédií, ak riaditeľ verejno­právnej televízie bude musieť pri každej príprave rozpočtu kolenačky prosiť premiéra alebo ministra financií nejakej vládnej strany, aby mal na platy redaktorov alebo na investície do domácej kvalitnej tvorby.

„A prvým cieľom politikov s auto­kratickými sklonmi a s nechuťou k právnemu slobodnému štátu, bude práve ovládnutie verejno­práv­­nych masmédií,“ doplnila Remišová.

Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Viera Leščáková zdôraznila, že verejno­právna televízia je takisto dôležitým prostriedkom na posil­nenie kultúrnej identity a kultúrnych hodnôt, ako aj k zvy­šo­va­niu úrovne vzdelávania obyvateľov.

„Z roka na rok v RTVS sledujeme pokles pôvodnej slovenskej tvorby. Nie je to preto, že by sme mali nekvalitných filmárov, režisérov, scenáristov alebo nebodaj hercov. Dôvod je úplne prozaický – ne­dosta­tok finančných pro­striedkov. Samo­zrejme, že pôvodná televízna tvorba chýba aj nám dospelým, ale ešte dô­le­ži­tej­šia je oblasť pôvodnej slovenskej tvorby pre deti a mládež, ktorá má obrovský význam pre rozvoj našich detí. My všetci sme vyrastali na pôvodnej slovenskej tvorbe, či už tele­víznej alebo aj roz­hlaso­vej. Pôvodné slovenské rozprávky, animované filmy, či pásma vy­chá­dzali z našich národných hodnôt a tradícií, z našej kultúry a veľa­krát skrytou, zábavnou formou vzde­lá­va­li a pou­ka­zo­va­li na hod­noty ako sú priateľstvo, po­ro­zu­me­nie a pomoc blízkym,“ uviedla štátna tajomníčka Viera Leščáková, a dodala, že ďalším deficitom verejno­právnej televízie je, že nemá žiadnu platformu, na ktorej by mohla prezentovať súčasnú tvorbu vrátane spravo­dajstva, ale aj obrovský archív, ktorý verejno­právna televízia má.

Poukázala na to, že takéto plat­formy sú štandardom na­príklad vo Francúzsku, Taliansku alebo Spojenom kráľovstve, kde má BBC plat­formu iPlayer.

„Mnohí z nás si radi večer pozrú slovensku klasiku, ale oveľa jedno­duchší prístup máme k za­hra­nič­nej pro­dukcii, cez rôzne za­hra­nič­né plat­formy, čo je škoda. Práve zvýšenie ná­ro­ko­va­teľ­ného príspevku umožní posilniť výrobu kvalitných programov pre deti a mládež a investovať do techno­logického rozvoja,“ uzavrela Viera Leščáková.


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *