Kategórie
Tlačové správy

Jazdenkám sa darí aj v novom roku

AURES Holdings v januári pre­ko­nal pre­daj­ný rekord.

7 951 predaných áut v januári je naj­lepší výsledok spo­loč­nosti od roku 1992.

Kategórie
Tlačové správy

Tržby advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2023 výrazne presiahli miliardu korún

Najväčšia nezávislá právnická firma v stred­nej Európe HAVEL & PARTNERS zazna­me­na­la za mi­nu­lý rok znovu vy­ni­ka­júce hospo­dárske výsledky.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % príbehom, na ktorých záleží

Dodávame ľuďom odvahu a po­mocnú ruku, aby sa nebáli po­žia­dať o pomoc v núdzi. Pridajte sa k nám. Stačí, ak na týchto ľudí budete myslieť vo svojom da­ňo­vom priznaní.

Kategórie
Humanistická pomoc

Darujte 2 % pre zmysluplný život našich kamarátov

Podporíte tak občianske združenie Drahuška a my …

Kategórie
Humanizmus

Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje

Koncom júla Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvorenia.

Kategórie
Zošity humanistov

Kríza utečencov: Čo by urobil Ježiš?

(Poznámka prekladateľa Rastislava Škodu: Treba vy­po­čuť aj druhú stranu a uznať, že nie­ke­dy sa názory ne­roz­chá­dza­jú. Zo šty­roch ohnísk arabskej jari ostáva aktív­nym len posledné – Sýria. V Tu­ni­se a Egypte veľmi skoro padli pred­sta­vi­te­lia starého režimu, a tým odpor proti novej centrálnej vláde ustal, hoci pôvodný cieľ sa ne­do­sia­hol. V Líbyi prispel zásah fran­cúz­skeho a ame­ric­kého letectva k roz­padu vládnej moci medzi povstalecké kmene a kra­jina sa od zvrhnutia Muammara al-Kaddáfího vlády už štvrtý rok zmieta v po­li­tickom chaose, roz­de­lená medzi me­dzi­ná­rod­ne uznanú vládu sídliacu v meste Tobruk a isla­mistami pod­po­ro­va­nú vládu v metro­po­le Tripolis.)

Kategórie
Humanistická pomoc

Nájdeme domov aj vašim 2 %

Nenechajte svoje 2 % prepadnúť štátu.

Kategórie
Zošity humanistov

Krivé svedectvo o Nietzschem

Niektorí autori nazývajú svoj osobný názor „osobitným uhlom pohľadu“ – chcú ujsť zod­po­ved­nosti za po­lo­prav­dy, či chcú sa stať hod­no­ver­nej­šími pri pred­kla­daní pochybných tvrdení?

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Kresťanstvo a humanizmus

„Absolútnu pravdu má len jedna trieda ľudí – trieda absolútnych bláznov.“

Ashley Montagu
Kategórie
Tlačové správy

Investorov trápi (ne)zdaňovanie ETF fondov

Štát v prístupe k nim už roky zlyháva.