Kategórie
Tlačové správy

Spúšťame petíciu „Ruky preč od 2. piliera!“

Ak bude 100-tisíc podpisov, musí to riešiť parlament.

Kategórie
Osobné

Úsmevný e-mail

Tak mi akože napísal Warren E. Buffett.

Kategórie
Tlačové správy

Ďalší hackathon je tu

IT machri prihláste sa a pomôžte Bansko­bystrickému samo­správ­ne­mu kraju s di­gi­ta­li­zá­ciou úradu.

Kategórie
Osobné

Svetový veterinárny deň je 27. apríla 2024

Svetový veterinárny deň (World Veterinary Day) je oslavou ve­te­ri­nár­nej pro­fe­sie. Pri­po­mí­na sa od roku 2001 a bol vy­hlá­se­ný Sve­to­vou ve­te­ri­nár­nou aso­ciá­ciou (World Vete­ri­nary Asso­ciation).

Kategórie
Tlačové správy

Ďalšie programové obdobie Grantov EHP a Nórska je úspešne na konci

V rámci programu Kultúra sme vďaka 23 miliónom eur po­mohli až 19 kul­túr­nym pamiatkam.

Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v slovenskej súťaži Právnická firma roka získala tretíkrát po sebe hlavnú cenu pre medzinárodnú kanceláriu a víťazstvo v kategórii Hospodárska súťaž

Najväčšia česko-slovenská advo­kátska kan­ce­lá­ria HAVEL & PARTNERS získala v roku 2024 v rámci 12. roč­níka súťaže Práv­nická firma roka na Slo­ven­sku tre­tí­krát po sebe hlavnú cenu v ka­te­gó­rii Me­dzi­ná­rod­ná advo­kátska kan­ce­lá­ria a tre­tí­krát si odniesla prvenstvo aj v ka­te­gó­rii Hospo­dárska súťaž.

Kategórie
Humanizmus

Charita zabalená do dôstojnosti

Adriana Kováčová ponúka zaujímavý príbeh.

Kategórie
Tlačové správy

Premiér Fico podporuje myšlienku rezortu, aby čo najviac peňazí z eurofondov išlo do regiónov

Predseda vlády SR Robert Fico ocenil spôsob ko­mu­ni­ká­cie Ministerstva in­ves­tícií, re­gio­nálneho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho s re­giónmi.

Kategórie
Tlačové správy

Iniciatívu Munícia pre Ukrajinu plne podporujeme a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k iniciatíve Munícia pre Ukrajinu.

Kategórie
Tlačové správy

Keďže vláda nekoná, podávame tri pozmeňujúce návrhy k zákonu o DPH

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k trom pozmeňujúcim návrhom, ktoré predkladáme k zákonu o DPH.