Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej

Dnes si pripomíname koniec 2. sve­to­vej voj­ny, ktorá za se­bou za­ne­cha­la 80 mi­lió­nov obetí.

Kategórie
Tlačové správy

Končí éra najnerozhodnejšieho premiéra v dejinách Slovenska

Reakcia strany Sloboda a Solidarita na dnešné vyhlásenie Eduarda Hegera.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k súčasnej situácii

Ďakujeme Eduardovi Hegerovi za jeho pô­so­be­nie na poste premiéra.

Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme mimovládne organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mládežou

Môžu sa prihlásiť do novej výzvy za 2,5 milióna eur. Dotácie môžu získať aj ama­térske športové kluby pô­so­bia­ce v nižších ligách.

Kategórie
Tlačové správy

V tohoročnej Ekonomickej olympiáde zvíťazil Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u viac ako 10 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek; a pomohla im získať oce­ne­nie a uzna­nie za svoje ve­do­mosti a schop­nosti v oblasti eko­nó­mie a financií.

Kategórie
Tlačové správy

Heger zneužil verejnoprávnu televíziu

Úradnícku vládu podporíme.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločné využívanie zdravotných údajov

Citlivá téma pre spotrebiteľov.

Kategórie
Tlačové správy

Vyšle Vlčan signál občanom?

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níč­ky stra­ny ZA ĽUDÍ k do­tá­cii mi­nistra Vlčana.

Kategórie
Tlačové správy

Dovoz ojazdených áut na Slovensko v apríli prekvapujúco razantne klesol

Môžu byť za tým prichá­dza­jú­ce zmeny v re­gistrač­ných po­plat­koch a pro­ce­dú­rach.

Kategórie
Tlačové správy

Radíme: Na čo si dať pozor pri nebankových pôžičkách

Státisíce Slovákov už majú reálnu skúsenosť s pô­žič­kou od ne­ja­kej ne­bankovej spo­loč­nosti, či už si kúpili na splátky mobilný telefón, väčší domáci spotrebič, jazdené auto alebo si požičali priamo peniaze. Za ostatné roky sa regu­lácia zo strany štátu v tomto seg­mente výrazne sprísnila a situácia zlepšila. Stále sa ale nájdu spo­loč­nosti, ktoré sa snažia pravidlá obísť, na čo v ko­neč­nom dôsledku doplácajú spo­tre­bi­te­lia, ktorí sa nechali „nachytať“. Existujú základné pravidlá a rady, podľa ktorých sa dá rýchlo zo­rien­to­vať a zistiť, či ide o osved­če­ného alebo naopak ne­poctivého poskytovateľa úveru.