Kategórie
Tlačové správy

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám zo strany vlády

Po fiasku na ministerstve vnútra sa vláda s pod­po­rou Progre­sív­neho Slo­ven­ska, SAS a KDH uchyľuje ku klamstvám a za­vá­dza­niu ľudí pri euro­fondoch.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločne pracujeme na tom, aby sme boli hrdá a úspešná krajina bez korupcie

Prejav predsedníčky ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej k predsta­ve­niu kandidátov strany ZA ĽUDÍ na spo­loč­nej kandidátke koalície OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ; a zoznam kandidátov.

Kategórie
Tlačové správy

Zlepšujeme služby pre občanov

Parlament schválil novelu zákona, kto­rý­mi sme zru­ši­li ne­zmy­sel­né poplatky, po­sil­ňu­je­me ky­ber­ne­tickú bezpeč­nosť a ro­bí­me po­ria­dok vo fi­nan­co­va­ní re­gio­nál­nych pro­jek­tov.

Kategórie
Tlačové správy

Pes nemôže byť väčším postrachom pre prírodu, ako sú motorové píly!

Strana ZA ĽUDÍ vyzýva nového ministra životného prostredia, aby v Tatrách v novom návštevnom poriadku zohľadnil aj ľudí, nielen kamzíky.

Kategórie
Tlačové správy

Strana ZA ĽUDÍ odmieta nehorázne klamstvá Richarda Sulíka

Reakcia strany ZA ĽUDÍ na dnešné vyjadrenia Richarda Sulíka na margo predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej.

Kategórie
Tlačové správy

Prioritou novej vlády musí byť pokračovanie v pomoci ľuďom a v očiste krajiny

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová ko­mu­ni­ko­va­la na stret­nutí s pred­sedom vlády SR Ľudovítom Ódorom, ktoré sa usku­toč­nilo v piatok 2. 6. 2023 o 11.00 h.

Kategórie
Tlačové správy

Verejnoprávna televízia musí mať garantovaný rozpočet, aby nebola slúžkou vládnej garnitúry

Strana ZA ĽUDÍ navrhuje zvýšenie ná­ro­ko­va­teľ­né­ho príspevku verejno­právnej televízie a rozhlasu.

Kategórie
Tlačové správy

1. máj – vstup do Európskej únie

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ, k vstupu Slo­venska do Eu­rópskej únie.

Kategórie
O politike

Klamstvá a priania smrti Hlasu nestačia

Stanovisko podpredsedníčky vlády a ministerky investícií Veroniky Remišovej k tlačovej konferencii strany HLAS – sociálna demokracia (Hlas), ktorá sa konala 6. marca 2013.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko k 1. výročiu ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine

Stanovisko predsedníčky strany ZA ĽUDÍ k výročiu od zahájenia ruskej vojenskej agresie na Ukrajine.