Kategórie
Tlačové správy

Spawn Point otvára otázky o udržateľnosti budúcnosti života

Nový výstavný projekt Spawn Point – mul­ti­me­dia per­for­man­ce & VR ex­pe­rien­ce v Ga­lé­rii Alfa v Ka­sár­ňach/Kultur­parku bude ve­rej­no­sti sprístup­nený od 5. mája do 11. júna 2023.

Spawn Point

Košice – Výstava bude tak reakciou na aktu­álny stav kli­ma­tic­kej krízy a úlohy techno­lógií v prí­tom­nosti i vzdia­le­nej bu­dúc­nosti. Slávnostné otvo­renie výstavy bude 4. 5. 2023 o 17.00 a vstup do Galérie Alfa bude z Bieleho námestia.

Evolúcia strojov. Bod zlomu. Narodenie. Okamih meta­mor­fózy. Prchavý okamih zrodenia. Čo je vo vnútri vajca? Kedy sa vy­liahne a čo sa z neho stane? Je repli­kácia niečo, čo po­sú­va život dopredu? Máme na dosah nové možnosti, ako sa lepšie pri­spô­so­biť novým pod­mien­kam a byť lepším?

Alex Zelina a Radovan Dranga vystu­pu­jú­ci spo­ločne pod názvom Ausgang po­sú­va­jú svoje diela za hra­ni­cu oby­čaj­ného umenia. Ich aktuálna výstava nesie názov Spawn point, čo mô­že­me pre­ložiť ako Bod zrodenia. Svojím dielom chcú upo­zor­niť na ne­bez­pe­čenstvo, ktoré súvisí s prudkým rozvojom techno­lógií, najmä z oblasti umelej inteli­gencie.

Výstava sa bude skladať z dvoch vrstiev. Jedna vo fyzickej realite v galérii s výkonom samo­vra­žedných strojov a silnou audio linkou. Druhý vo virtu­álnej rea­lite v rov­na­kých priestoroch so skú­se­nosťami, vďaka ktorým si vážime sku­točný život. Vy­hliad­ky na bu­dúcnosť života na našej pla­néte sú oh­ro­ze­né a pod­necuje v nás otázky: Čo po nás zostane a kam sme­ru­je­me? Ľudia pretvárajú prí­rodu a vytvá­rajú techno­lógie a umelé objekty, ktoré tu budú navždy. Hlavnou myšlien­kou vý­sta­vy teda je, že vý­vo­jom techno­lógií ne­vytvá­rame život, ale vy­tvá­ra­me jeho skazu.

Pokiaľ sa technológia vyvinie tak, ako sme ju do­po­siaľ za­ži­li u AI (umelá inteli­gencia; artificial intelli­gence), mohlo by to byť veľmi vážne. Totiž len na základe dát a me­cha­nického uče­nia môže AI robiť rov­na­ké chyby ako ľudia a od­ha­liť ich ešte viac. Otázkou je, či stroje bu­dúcnosti, ktoré sa budú samy vy­ví­jať, urobia svet ešte horším než je.

Výstava potrvá do 11. 6. 2023, sprístup­ne­ná uto­rok – ne­de­ľa od 13.00 do 19.00. Vstup 2 €.


Autorka: Mgr. Gabriela Mišurová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *