Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia pomohla ďalším deťom

Od minulého roku nadácia pomáha a pod­po­ru­je de­ti, ktoré v dô­sled­ku do­prav­nej ne­ho­dy prišli o jed­ného alebo oboch ro­di­čov. Na Slo­vensku po­moh­la ďalším deťom a v Česku počas doby svojej existencie vy­ho­ve­la už vyše 900 žia­dostiam.

Detská dopravná nadácia

Sprievodným javom rozvíjajúcej sa ci­vi­li­zá­cie sú po­četné do­pravné ne­ho­dy, často s veľmi tra­gickými násled­kami. Snáď naj­hroznejším variantom sú havárie, pri ktorých zahynú obaja rodičia alebo jeden z rodičov a za­ne­cha­jú po sebe deti, o ktoré sa väčšinou nemá kto starať, alebo je sta­rost­li­vosť o ne veľmi sťažená. Od roku 2022 na Slo­vensku existuje Detská dopravná nadácia (DDN), ktorá sa rozhodla pomáhať práve týmto sirotám a polo­siro­tám. Nadácia podporuje deti opa­ko­va­ne až do 26 rokov v prípade, ak študujú na vysokej škole.

„Po dvoch rokoch pandémie, kedy lock­downy umelo znížili počet dopravných nehôd, dochádza opäť k ich nárastu na slo­venských cestách. Spolu s tým sa zvy­šu­je aj počet úmrtí. Ako ma­mič­ka tak­mer deväť­ročnej dcéry a ria­di­teľ­ka spo­loč­nosti, ktorá vlani predala za 30 rokov svojej existencie rekordné množstvo auto­mobilov v rámci skupiny AURES Holdings, považujem za povinnosť pomáhať deťom obetí dopravných nehôd. Preto som veľmi rada, že sme v rámci Detskej dopravnej nadácie mohli pomôcť ďalším sirotám a polo­sirotám,“ informuje Karolína Topolová, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka a pred­sed­níčka pred­sta­venstva sku­piny AURES Holdings, ktorá pre­vádz­kuje medzi­národnú sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Skupina prispieva nadácii sumou 0,50 eura z každého predaného vozidla na Slo­vensku.

2. mája 2023 sa konalo zasadanie správnej rady Detskej dopravnej nadácie, kde boli schválené príspevky pre ďalšie deti. Cieľom Detskej dopravnej nadácie je najmä finančne pomáhať deťom, ktorých rodičia zahynuli pri dopravných nehodách, a tiež tým deťom, ktoré majú v dô­sled­ku do­prav­nej nehody trvalé zdravotné následky.

V Česku, kde nadácia funguje už vyše dvad­sať rokov, vy­ho­ve­la vyše 900 žia­dostiam a za celú dobu existencie pod­porila deti čiastkou viac ako 600 000 eur. Pomáha deťom, ktoré prišli o rodiča v dôsledku dopravnej nehody, po celú dobu štúdia, teda až do veku 26 rokov. Okrem podpory vzde­lá­va­nia Detská dopravná nadácia poskytuje pomoc deťom aj pri zdra­votných re­ha­bi­li­tá­ciách, pobytoch v prí­ro­de a pri udržaní ich životného štandardu.

Výška príspevku je v sume 1 200 eur pre osi­re­lých vysoko­školákov, 600 eur pre vysoko­školákov polo­siroty, 1 000 eur pre ostatné siroty od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polo­siroty v rovnakých vzdelávacích zariadeniach.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok alebo zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na webovej stránke Detskej dopravnej nadácie.


Autorka: Dominika Brindžáková.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *