Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame slovenských europoslancov, aby nehlasovali za návrh EP zmeniť zakladateľské zmluvy

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k zakla­da­teľ­ským zmluvám EÚ a k výzve smerom k slo­ven­ským euro­poslan­com.

Kategórie
Tlačové správy

Hrozí, že ceny za telefonovanie a mobilný internet budú vyššie

Hrozí, že ľudia môžu platiť viac peňazí za te­le­fo­no­vanie aj mo­bilný inter­net.

Kategórie
Tlačové správy

Vítame dohodu sociálnych partnerov na výške minimálnej mzdy

Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SASKY) k do­hode so­ciál­nych partnerov na mi­ni­mál­nej mzde.

Kategórie
Tlačové správy

Prioritou musí byť ochrana strategického vodárenského zdroja a nie záujmy developerov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k si­tu­ácii v sú­vis­losti so stra­te­gic­kým vo­dá­ren­ským zdrojom pod Ša­mo­rí­nom.

Kategórie
Tlačové správy

Maďarsko sa snaží ovplyvňovať voľby na Slovensku

Je potrebné predvolať si veľvyslanca.

Kategórie
Tlačové správy

Dôkaz nezodpovedného hospodárenia OĽANO

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k správe mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, v ktorej hod­notí roz­po­čet za rok 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame ministerstvo pôdohospodárstva, aby nešikanovalo slovenských chovateľov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k vyhláškam mi­nis­ter­stva pôdo­hospo­dár­stva, ktorými skrátilo lehotu na prihlá­senie hospo­dár­skych zvierat.

Kategórie
Tlačové správy

Materské školy musia byť financované štátom, aby rodičia netrpeli vysokými poplatkami

Tlačová správa Rady pre budúcnosť školstva strany Slo­bo­da a So­li­da­rita, ktorá ponúka riešenie na to, aby rodičia viac neplatili obrovské poplatky za materské školy.

Kategórie
Tlačové správy

Odpustenie odvodov potravinárom zaváňa nedovolenou štátnou pomocou

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k zákonu z dielne strany SMER – SD o od­pus­tení od­vo­dov nie­ktorým potra­vi­nár­skym firmám.

Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme šesť konkrétnych opatrení proti rastúcim úrokom hypoték

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k návrhom na rie­še­nie rastú­cich úrokov hy­po­ték.