Kategórie
Tlačové správy

Zdroje energií využívané na vykurovanie v SR

Európskym parlamentom prešla nová podoba regulácie energetickej efektivity budov.

Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca

Svetový deň vody  bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhro­maž­de­ním OSN na Kon­fe­ren­cii v bra­zíl­skom meste Rio de Janeiro.

Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavé informácie o ženách v Slovenskej republike z publikácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý si pri­po­mí­na­me 8. marca, vám pri­ná­ša­me zaujímavé, stručné infor­má­cie o ženách v Slo­ven­skej re­publi­ke tak, ako nám ich pri­nieslo Sčí­ta­nie oby­va­te­ľov domov a bytov v roku 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Rodiny založené kohabitáciou

Pokračujeme v predstavení publi­ká­cie Rodinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Kategórie
Tlačové správy

Publikácia RODINNÉ SPRÁVANIE POPULÁCIE SLOVENSKA

Prinášame vám zaujímavé informácie z publi­ká­cie RODINNÉ SPRÁ­VA­NIE PO­PU­LÁ­CIE SLO­VEN­SKA.

Kategórie
Tlačové správy

V rodinách založených manželstvom žije 53 % populácie Slovenska

Tento týždeň si pripomíname význam man­žel­stva pre spo­loč­nosť.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v de­cem­bri 2023 Šta­tis­tický lexi­kón obcí Slo­ven­skej re­pub­liky 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad spúšťa originálnu súťaž pre stredoškolákov

Naučí ich odlišovať fejky od faktov.

Kategórie
Tlačové správy

Európska súťaž v štatistike 2024

Dáta zo sčítania 2021 budú cenným pod­kla­dom pre zvy­šo­va­nie gra­mot­nosti mladých ľudí.

Kategórie
Knihy Tlačové správy

Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistika v súvislostiach.