Kategórie
Tlačové správy

Veselé Vianoce a zadlžený nový rok!

Vyhriata chatka, v krbe tíško popraskáva a vy si v kaš­mí­ro­vom svetri užívate cibetkovú kávu, zatiaľ čo vás blaží pohľad na záplavu hod­not­ných dar­če­kov… Inten­zívna reklamná masáž a v nej pre­zen­to­vaný ideál Vianoc kaž­do­ročne vedie časť spotre­bi­te­ľov k roz­hod­nutiu užiť si Via­noce na splátky. Na čo by si spotre­bi­te­lia mali v snahe vy­po­môcť rodin­nému roz­počtu dať pozor a kedy sa úveru radšej vyhnúť?

Kategórie
Tlačové správy

Ďalšia pokuta pre MIRRI SR za projekty bývalého vedenia

Tentoraz ide o tablety pre se­ni­o­rov.

Kategórie
Tlačové správy

Takmer polovica Slovákov minie za vianočné darčeky menej

Mnohí vyhľadávajú zľavy.

Kategórie
Tlačové správy

Home Credit obsadil najvyššiu priečku v Indexe zodpovedného úverovania od neziskovky Člověk v tísni

Česká nezisková organizácia Člověk v tísni priniesla nové výsledky jesenného Indexu zod­po­ved­né­ho úve­ro­va­nia, ktorý je za­me­ra­ný na ne­úče­lo­vé spotre­bi­teľ­ské úvery s pra­vi­del­nými splátkami.

Kategórie
Tlačové správy

Odborníci na investovanie a reality odporúčajú investovať do bytov a logistických hál

Potenciál kancelárskych priestorov bude skôr padať.

Kategórie
Tlačové správy

V AAA AUTO si už bezplatne overilo históriu vozidiel šesťtisíc Slovákov

Od začiatku septembra majú zákazníci spo­loč­nosti AAA AUTO mož­nosť pre­ve­riť si vozidlo, o ktoré majú záujem.

Kategórie
Tlačové správy

Poznáme výsledky anticeny Sexistický kix

Anticeny odbornej poroty a verejnosti si od­ná­ša­jú cestovná kan­ce­lá­ria a pánske holičstvo. Ini­cia­tíva aj v tomto ročníku udelila pozi­tívne oce­ne­nie Kumšt bez sexizmu, získala ho reklama rea­gu­júca na te­ro­ris­tický útok v Teplárni.

Kategórie
Tlačové správy

Slnečnicové oleje: Vyprážanie už nie je tabu, ale voľba správneho oleja je kľúčová

O slnečnicovom oleji sa môžeme dočítať, že nie je vhodný k vy­prá­žaniu.

Kategórie
Tlačové správy

Prihláste svoju školu do Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Posledná možnosť je v piatok 24. 11. 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši o prioritách v programovom vyhlásení vlády

Hádky a príkazy konečne vystrieda spolupráca, máme jasný plán na rozvoj regiónov.