Kategórie
Tlačové správy

Najmenšie množstvá marihuany by nemali byť trestné, pripravujeme pozmeňujúci návrh

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) ako reakcia na roz­hod­nu­tie Trnavského okresného súdu, ktorý odsúdil pána Jozefa Šipoša na 15 rokov vä­ze­nia a na trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku za vý­ro­bu konopných mastí.

Trnavský okresný súd dnes odsúdil pána Jozefa Šipoša na 15 rokov väzenia a na trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku za výrobu konopných mastí. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) je takéto ne­pri­me­ra­né trestanie ne­akcepto­va­teľ­né, a to najmä v po­rovna­ní s trestami na­príklad za vraždu alebo zabitie.

Poslanci SASKY preto pripravujú k novele trestného zákona po­zmeňu­júci návrh, podľa ktorého by naj­menšie množstvá marihuany nemali byť trestné.

„Už ako ministerka spravodlivosti som sa aktívne po­sta­vi­la k tomu, aby sme na­sta­vi­li novú dro­govú trestnú politiku, ktorá by zahŕňala uží­va­te­ľov aj spra­co­va­te­ľov marihuany. Jednak sme chceli presadiť, aby bola presne stanovená jasná gramáž, ktorá je trestná, pre­to­že to z aktuálnej právnej úpravy ne­vy­plý­va. Zá­ro­veň by mali byť opä­tovne po­sudzo­vané a pre­hodno­tené všetky prípady, ktoré už boli roz­hod­nu­té. Toto, žiaľ, z novely vy­pad­lo,“ uviedla tím­líderka SASKY pre spravod­livosť Mária Kolíková.

Spolu s ostatnými poslancami národnej rady za SASKU pripravuje po­zme­ňu­jú­ci návrh k no­ve­le trestného zákona.

„Jednak v ňom zavedieme pre sudcov po­vin­nosť pre­hod­no­tiť už roz­hod­nu­té prí­pady, čo by sa tý­ka­lo aj prí­pa­du pána Šipoša. Keby bol jeho prípad po­su­dzo­va­ný podľa novej drogovej trestnej po­li­ti­ky, roz­hod­nu­tie by bolo jedno­značne iné. Okrem povinnosti pre sudcov bude náš návrh obsahovať aj časť, podľa ktorej by nemalo byť naj­menšie množstvo marihuany ani trestné,“ dodala M. Kolíková.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie, SASKA.

Jedna odpoveď na “Najmenšie množstvá marihuany by nemali byť trestné, pripravujeme pozmeňujúci návrh”

15 rokov za to, že pre vlastnú potrebu vyrábal konopné masti. Vrah, ktorý zavraždí iných ľudí, dostane napríklad len 3 roky väzenia. To je choré v našom súdnictve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *