Kategórie
Humanizmus

Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje

Koncom júla Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvorenia.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Kresťanstvo a humanizmus

„Absolútnu pravdu má len jedna trieda ľudí – trieda absolútnych bláznov.“

Ashley Montagu
Kategórie
Humanizmus

Protest: Prepustite Assangea!

Uverejniť pravdu o zločinoch nie je zločin!

Kategórie
Humanizmus

ZOO Bratislava ponúka nezabudnuteľné valentínske zážitky

Rande so žirafami, lamami, ťa­va­mi či di­viakmi!

Kategórie
Humanizmus

Africké fairtradové ruže majú nižší vplyv na životné prostredie než tie z európskych skleníkov

Svätý Valentín tradične zvyšuje predaje kvetín a pri­ro­dze­ne tiež oži­vuje debatu o tom, za akých pod­mie­nok sú rezané kvetiny pre­dá­vané na na­šom trhu pesto­va­né a ako sa k nám dostá­va­jú.

Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Dve percentá z daní pre Ethos

Tieto dni máte možnosť rozhodnúť aspoň o časti z vašich daní a pod­po­riť dvomi per­cen­tami nejakú orga­ni­zá­ciu či ob­čian­ske zdru­že­nie.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Koniec ateizmu?

V januári 2014, po dlhej 19-ročnej kariére, ako pastor adventistov siedmeho dňa, s tretím stup­ňom teo­lo­gic­kej kva­li­fi­ká­cie, po nie­koľ­ko­roč­nej pomalej li­be­ra­li­zá­cii mojej viery, som začal osobne skúmať ateizmus; to obdobie som nazval rokom bez Boha. Za­u­mie­nil som si po­ro­zu­mieť svetu bez do­te­raj­ších „božských okuliarov“. Ako obstojí na­tu­ra­lis­tický sve­to­ná­zor pri ta­kejto skúške?

Kategórie
Humanizmus

Ach, ten ateizmus!

Niekomu nedá spať.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k obsahu ZH č. 3

Zošity humanistov majú za cieľ uverejňovať preklady článkov zo sve­to­vej tlače, ktorým sa naše redakcie vy­hý­bajú, lebo sú písané v duchu se­ku­lár­neho huma­nizmu, t. j. ra­cio­na­lizmu, voľ­no­myšlien­kár­stva, agnosti­cizmu až ateizmu. Po­va­žu­jeme ich za ak­tu­álne, i keď sú nie­kedy staršieho dáta, ako boli eseje Bertranda Russella v prvom a dru­hom čísle.

Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (12. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.