Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP venuje 100-tisíc eur na podporu vzdelávania detí

Nadácia SPP vyhlasuje 11. 9. 2023 nový ročník gran­to­vého programu SPPravmeTo 2023, v ktorom pre­roz­delí až 100-tisíc eur na pod­poru vzde­lá­vania detí na Slo­ven­sku.

Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP vyhlasuje súťaž o fotovoltiku na školy

Ekofond SPP vyhlásil 7. septembra 2023 prvý ročník súťaže o fo­to­vol­tiku na školy, ktorý orga­ni­zuje spo­ločne so svo­jím zria­ďo­va­te­ľom, spo­loč­nosťou SPP.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing poskytuje právne poradenstvo BRANTNER v súvislosti s vytvorením spoločného podniku s SPP zameraného na unikátne zhodnocovanie odpadu

Spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. sme poskytli právne po­ra­den­stvo v sú­vis­losti s vy­tvo­re­ním spo­loč­ného podniku CEBZ s.r.o. so spo­loč­nosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (100% dcérska spoločnosť Slovenskej republiky) za účelom vybudovania a pre­vádz­ko­vania centier ener­ge­tic­kého a bio­lo­gic­kého zhodnotenia odpadov vo vy­bra­ných lokalitách na území Slovenskej republiky.

Kategórie
Tlačové správy

Galéria SPP otvára výstavu fotografií, ktorá vyrozpráva Príbehy džungle

Fotografka Katarína Líšková predstaví verejnosti svoju najnovšiu sériu fotografií, ktorá bude spojená s prezentáciou 15. výročia projektu slovenských archeológov v Guatemale.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP rozdelila 200 tisíc eur na podporu komunít

Prostredníctvom grantového programu „SPPoločne pre komunity“ podporí až 118 or­ga­ni­zá­cií, ktorým nie je ľaho­stajné, ako funguje svet okolo nás, pričom do pod­po­re­ných aktivít sa zapojí viac ako 70 tisíc ľudí.

Kategórie
Tlačové správy

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka spoznala svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 16. ročníka súťaže stali Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici a mestská veža v Brezne.

Kategórie
Tlačové správy

Fantazijná výstava Equilibrium bude od mája v Galérii SPP

Najnovšiu tvorbu umeleckej dvojice Melita Gwerková a Marian Vida si môže ve­rej­nosť pozrieť od piatka 5. mája 2023 v Galérii SPP. Výstava s náz­vom Equilibrium potrvá do 16. júna 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP otvára obľúbený grantový program na podporu komunít

Nadácia SPP, ktorá nedávno oslávila 20. výročie svojho vzniku, rozdelí až 100 tisíc eur na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu pamiatku roka je kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

Víťazom hlasovania verejnosti o naj­krajšiu národnú kultúrnu pamiatku v 16. ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorý získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP, sa stal kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Kategórie
Tlačové správy

Záhrada kvitnúcich kvetov od Ivety Bencovej v Galérii SPP

Prvý jarný týždeň bude v Galérii SPP patriť otvoreniu výstavy Záhrada slovenskej výtvarníčky Ivety Bencovej, ktorá naplní priestor rozkvitnutými kvetmi.