Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP opäť otvára grantový program Športuj aj Ty!

Nadácia SPP spúšťa nový ročník grantového programu „Športuj aj TY“ na pod­po­ru pohybu detí a mlá­deže, vrátane osôb so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním.

Kategórie
Tlačové správy

V Galérii SPP otvorili výstavu Petra Žanonyho s názvom Energia

Slovenský výtvarník Peter Žanony prináša do bra­tislav­skej Galérie SPP výstavu svojich obrazov a sôch s náz­vom Energia.

Kategórie
Tlačové správy

Štartuje 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

2. novembra 2023 odštartoval už 17. roč­ník súťaže Fénix – Kul­túr­na pamiatka roka.

Kategórie
Tlačové správy

Výstava Andyho Warhola v Galérii SPP predstavuje jeho intímnu pop-artovú tvorbu

Andy Warhol bol kultovou osobnosťou umenia, ako aj života 20. sto­ro­čia.

Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP otvára druhý ročník súťaže Greenfluenceri a energia

Súťaž, zameraná na problematiku efektívneho vyu­ží­va­nia energie a ochrany životného prostredia, ktorá minulý školský rok zazna­me­nala u štu­den­tov veľký ohlas, vstu­puje do ďalšieho ročníka.

Kategórie
Humanistická pomoc

Nadácia SPP spúšťa Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu

Nadácia SPP vyčlenila 150-tisíc eur na podporu obnovy kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, poškodeného v dôsledku ničivého požiaru. O financie z mimoriadneho grantového programu môžu od dnešného dňa žiadať tie organizácie, ktorých sa priamo dotkla živelná pohroma.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP venuje 100-tisíc eur na podporu vzdelávania detí

Nadácia SPP vyhlasuje 11. 9. 2023 nový ročník gran­to­vého programu SPPravmeTo 2023, v ktorom pre­roz­delí až 100-tisíc eur na pod­poru vzde­lá­vania detí na Slo­ven­sku.

Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP vyhlasuje súťaž o fotovoltiku na školy

Ekofond SPP vyhlásil 7. septembra 2023 prvý ročník súťaže o fo­to­vol­tiku na školy, ktorý orga­ni­zuje spo­ločne so svo­jím zria­ďo­va­te­ľom, spo­loč­nosťou SPP.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing poskytuje právne poradenstvo BRANTNER v súvislosti s vytvorením spoločného podniku s SPP zameraného na unikátne zhodnocovanie odpadu

Spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. sme poskytli právne po­ra­den­stvo v sú­vis­losti s vy­tvo­re­ním spo­loč­ného podniku CEBZ s.r.o. so spo­loč­nosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (100% dcérska spoločnosť Slovenskej republiky) za účelom vybudovania a pre­vádz­ko­vania centier ener­ge­tic­kého a bio­lo­gic­kého zhodnotenia odpadov vo vy­bra­ných lokalitách na území Slovenskej republiky.

Kategórie
Tlačové správy

Galéria SPP otvára výstavu fotografií, ktorá vyrozpráva Príbehy džungle

Fotografka Katarína Líšková predstaví verejnosti svoju najnovšiu sériu fotografií, ktorá bude spojená s prezentáciou 15. výročia projektu slovenských archeológov v Guatemale.