Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k aktuálnym témam

K legislatívnej iniciatíve úpravy para­grafu 363, ktorý navrhuje strana ZA ĽUDÍ na sú­čas­nej schôdzi par­la­men­tu a k ne­bez­peč­nej posla­neckej novele Trestného po­riad­ku, ktorá rozvracia právny štát.

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ, k závaž­ným ziste­niam poli­caj­nej inšpek­cie v prí­pa­de in­ci­dentu na Policajnej akadémii.

„Podľa medializovaných infor­má­cií po­li­caj­ná inšpek­cia pri pre­ve­ro­va­ní incidentu na Poli­cajnej aka­démii zistila, že po­dob­ný in­ci­dent sa tu odo­hral už pred dvoma rokmi pri tom istom pe­da­gó­go­vi. Štu­denti mali priamo počas vyu­čo­va­nia strie­ľať zo samo­palu a na­miesto školského náboja dostali ostrý náboj a iba zázrakom sa nikomu nič nestalo. Po­li­caj­ná aka­dé­mia na čele s už od­vo­la­nou rektorkou Kurilovskou in­ci­dent pred dvoma rokmi ututlala. Toto zistenie po­li­caj­nej inšpek­cie je o to závažnejšie, že ak by sa daný incident vtedy riadne vyšetril a odvolaná rektorka by vy­vo­di­la patričné dôsledky a na­sta­vi­la systém tak, aby sa takéto prípady ne­opa­ko­va­li, ne­muselo dôjsť k vážnemu zraneniu mladej kadetky tento rok.“

„V takejto situácii je návrh na odvo­la­nie rektorky zo strany ministra vnútra správny. Je zarážajúce, že Peter Pellegrini to spo­chyb­ňuje a už len z úcty k zra­ne­niu, ktoré sa na Policajnej akadémii stalo, a ktoré sa mohlo stať aj predtým, by mal byť radšej ticho. Pretože streľba zo samo­palu s ostrými nábojmi mohla mať ďa­le­ko­siahle ná­sledky.“

„Aj v tomto prípade však strana HLAS – so­ciál­na de­mo­kra­cia ukazuje, že je rovnako zlá ako strana SMER – so­ciál­na de­mo­kra­cia, pretože odmieta vy­vo­de­nie zod­po­ved­nosti v tak vážnom prípade. Dokonca v rámci nejakej zvrátenej logiky namiesto vyvodenia zodpovednosti chce odvolanú rektorku, ktorá je svojím prístupom zodpovedná za ohrozenie zdravia študentov, posadiť do par­la­mentu. Zároveň do budúcnosti po­va­žu­je­me za vyslovene ne­bezpečné, ak osoba, ktorá zamietla pod koberec tak vážny incident ako je streľba zo samo­palu ostrými nábojmi, má teraz podľa Pellegriniho robiť zásadnú reformu celých silových zložiek. Takto vyzeralo a bude vyzerať riadenie štátu v réžii strany HLAS – so­ciál­na de­mo­kra­cia.“

Návrh strany ZA ĽUDÍ týkajúci sa úpravy para­grafu 363 a sta­no­visko k ne­bez­peč­nej posla­neckej novele Trestného poriadku, ktorá rozvracia právny štát.

Strana ZA ĽUDÍ predkladá na súčasnú schôdzu parlamentu novelu Trestného poriadku s cieľom úpravy para­grafu 363. Je to posledná prí­le­ži­tosť pre par­la­ment upraviť a znormálniť pravidlá jeho používania.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová zároveň uviedla, že sku­toč­ným pro­blémom nie je ani tak zákon, alebo nejaký para­graf, ale človek.

„Žiadny generálny prokurátor pred Marošom Žilinkom tak bez­breho, bez zábran a bez hanby ne­aplikoval tento atómový kufrík v roz­siahlych korupčných kauzách. Až Maroš Žilinka z tohto para­grafu urobil syno­nymum ob­chá­dza­nia súdov a nástroj na omi­losťo­va­nie ľudí po­dozri­vých, prí­padne obvi­nených, z korupcie,“ povedala Veronika Remišová a pri­po­me­nu­la, že strana ZA ĽUDÍ ako jediná z par­la­ment­ných strán Maroša Žilinku za ge­ne­rál­neho pro­kurátora nevolila.

„Apelovali sme aj na koaličných partnerov, že je to mimo­riadne zlé roz­hod­nu­tie, a žiaľ, naši koaliční partneri, či je to Richard Sulík alebo premiér, teraz toto roz­hod­nu­tie aj ve­rej­ne ľu­tu­jú. Ako strana ZA ĽUDÍ sme boli často v men­šine, no vždy sa uká­zalo, že naše prin­ci­piálne postoje boli správne, aj keď sme boli často jediní. Takéto prin­ci­piálne postoje budeme zastávať aj naďalej a sme presvedčení, že v politike je potrebné mať ľudí, ktorí napriek rôznym tlakom neuhnú ani o mili­meter a neboja sa ísť proti prúdu alebo proti väčšine,“ dodala Remišová.

Člen predsedníctva strany a právnik Ján Magušin k úprave navrhovanej zmeny para­grafu 363 zdôraznil, že cieľom návrhu nie je zrušenie, ani zne­funkčnenie § 363.

„Návrh zmeny sme vypracovali na zá­kla­de ve­rej­ných pri­po­mie­nok odbornej verejnosti a roz­hod­nutí súdov tak, aby nebolo možné § 363 zneu­žívať, ale aby sku­točne slúžil spra­vodli­vosti a nie VIP klubu ob­vi­ne­ných po­li­ti­kov či oli­garchov.“

Navrhovaná zmena má zabezpečiť, že generálny prokurátor už nebude môcť svojím roz­hod­nu­tím svoj­voľne negovať rozhodnutia súdov a pre­do­všetkým jeho roz­hod­nu­tia v postupe podľa § 363 bude možné preskúmať, čo súčasná úprava nepripúšťa.

Ján Magušin zároveň dôrazne upozornil, že po­sla­neckým návrhom z dielne poslanca Tarabu, ktorý naopak rozširuje kom­pe­tencie ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, sa začal útok na špe­ciálnu pro­ku­ra­tú­ru v po­dobnom rozsahu, ako to na­po­sle­dy skúšali Robert Fico a Štefan Harabin. Návrh de facto para­lyzuje Úrad špe­ciálnej pro­ku­ra­tú­ry tak, že či už zo strany stí­ha­ných, alebo aj ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry, dáva možnosť spôsobiť odňatie prakticky akej­koľvek trestnej veci špe­ciálnej pro­ku­ra­tú­re a dostať ju pod kontrolu Maroša Žilinku a jeho ľudí.

„Ak sme tu viedli polemiky o tom, že po voľbách bude Fico a jeho spojenci búrať špeciálnu prokuratúru, prípadné prijatie Tarabovho návrhu urobí v tomto smere kus roboty,“ dodáva Magušin s tým, že prijatie Tarabovej novely reálne hrozí, keďže podporu už avizovalo hnutie SME RODINA.

„Občania nemusia mať radi špeciálnu prokuratúru či policajtov NAKY. Musia si ale uvedomiť, že ochrana týchto inštitúcií je kľúčová aj preto, aby ich jedného dňa mal kto brániť pred kastou ne­dotknu­teľ­ných, ktorí nám tu aj s prispením § 363 opäť vyrastajú. Preto je dôležité, aby ľudia ne­do­pus­ti­li po­stup­nú de­montáž právneho štátu, ktorá sa už začala.“


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *