Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Etika bez náboženskej viery – existuje!

Od tých čias, čo existujú kňazi a ich náboženstvá s prísluš­nými veriacimi, kde-kto nám neveriacim sťa výčitku adresuje tvrdenie, že bez viery (kedysi v množstvo bohov, potom v postupne menej a dnes v jedného, ale toho jediného, čo aj je to raz Jahve židov, inokedy Boh kresťanov alebo Alah moslimov) niet etiky ani morálky (ani man­želskej vernosti, píše Literárny dvoj­týž­den­ník 25. augusta 2004), skrátka niet základnej slušnosti a všetko je možné. Dobro­voľne na to doplatil Sokrates.

Kategórie
Zošity humanistov

Dvesto rokov od narodenia Ludwiga Feuerbacha

V Nemecku vyjde na pamiatku tohto filozofa 8. júla 2004 s krátkym predstihom pamätná známka s jeho portrétom. Hu­ma­nis­tické a voľ­no­myš­lien­karske zdru­že­nia to nemali ľahké s pre­sa­dením tohto námetu v štáte, kde majú biskupi veľké slovo a kaž­do­ročne sa vydáva veľa známok s ná­bo­žen­skou téma­tikou. Vyjde raz na Slovensku známka s obrazom kňaza Horárika?

Kategórie
Zošity humanistov

Doslov Stanislava Komárka ku knihe Boží blud

Autor už v prvej vete oznamuje, že nemá rád Richarda Dawkinsa a v poslednej vete to stupňuje až do bizarného obrazu, že radšej demon­štra­tívne ponesie v procesii na Božie telo baldachýn, ako by sa s „prorokom“ Dawkinsom mal stretnúť. [1]

Kategórie
Zošity humanistov

Dobre ste si zaklamali, pán redaktor Hlaváč!

Tento výkrik mi prišiel na um pri prezretí predslovu redaktora a zalistovaní v zborníku Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001). Adresoval ho Friedrich Nietzsche vo svojom druhom zúčtovaní s kresťanstvom, v Antikristovi, evanjelistovi Markovi, ktorý Ježišovi pripísal výroky: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou“ (Mk 9, 1); a „Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane“ (Mk 13, 30).

Kategórie
Zošity humanistov

Dlhý pochod za humanizmus

Nie je dobre, že počet členov humanistických organizácií v Európe nereprezentuje 25 % obyvateľstva, čo by zodpovedalo skutočnosti. Mnohí ľudia cítia, že by sa dalo dosiahnuť oveľa viac, keby bolo viac organizovaných členov, čo by znamenalo viac členských príspevkov a najmä vyššiu oprávnenosť pri presadzovaní humanistických myšlienok spravodlivosti a slobody.

Kategórie
Zošity humanistov

Difamácia sekulárnej spoločnosti je absurdná polemika

Prezident Nemeckého humanistického zväzu pozdravil uznanie pápeža Benedikta XVI., že náboženské idey majú konfliktný potenciál, ale odsúdil jeho sfalšovanie holo­kaustu za dôsledok ateistického sve­to­ná­zoru ako „perfídny akt“.

Kategórie
Zošity humanistov

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napríklad aj konšta­to­va­nie už v nad­pise článku, že je „bolestivý“ – pozri denník SME, príloha Veda z 12. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvet­lenie tohto bôľu, iba sa opa­ku­je, že „vzťah teo­ló­gie a vedy je v sú­čas­nosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká bu­dúc­nosť“.

Kategórie
Zošity humanistov

Diabol a detaily

Prečo si kreacionisti mladej Zeme plne neu­ve­do­mujú, v čo vlastne veria.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Deň ateizmu – 23. marec

Medzinárodné spoločenstvo ľudí, ktorí neveria v bohov, vyhlásilo 23. marec za Deň ateizmu. Chcú sa tak otvorene prihlásiť k životu bez viery v akých­koľ­vek bohov a bez potreby náboženstva.

Kategórie
Zošity humanistov

Deliaci múr medzi náboženstvom a vedou

Vyhlásenie francúzskych vedcov.