Kategórie
Zošity humanistov

Hasnúca viera

More viery bolo raz aj plné a okrúhle brehy sveta
ho vrúbili ako záhyby širokej stuhy…
No teraz počujem
len jeho melancholický, dlhý, odchádzajúci šum…
ústupu…

Matthew Arnold, “Dover Beach” (Doverská pláž)

Prebieha historický prerod a skoro ho ne­po­zo­ru­je­me. Pomaly, pokojne, ne­po­zo­ro­va­ne scvrkáva sa ná­bo­žen­stvo v Ame­rike, ako sa to stalo už v Európe, Kanade, Austrálii, Japonsku – po celom roz­vi­nu­tom svete.

Kategórie
Zošity humanistov

Hádať sa s náboženskými fanatikmi?

Pri svetonázorových konfliktoch narážajú argumenty na hranice. Možno debatovať s niekým, ak s ním nesúhlasíme v zásadných princípoch?

Kategórie
Zošity humanistov

Georgijské kamene – granity smerníc

Na najvyššom vŕšku Elbertského okresu v Georgii, v tzv. pra­vo­ver­nom biblickom páse na juhu USA, je posta­vený zau­jí­mavý žulový monu­ment. Na štyroch obrovských kameňoch, ktoré nesú spo­ločnú hlavicu, je vy­ry­tých v ôsmich jazy­koch 10 Smerníc, prí­padne pri­ká­zaní pre sú­časné a bu­dúce ľudstvo.

Kategórie
Zošity humanistov

Financovanie cirkví…

Financovanie cirkví a náboženských spoločností z verejných zdrojov v podmienkach dnešného Slovenska.

Kategórie
Zošity humanistov

Feminizmus v súčasnosti a budúcnosti

Eleanor („Ellie“) Smealová je jedna z najznámejších postáv v mo­der­nom hnutí za rov­no­práv­nosť žien v USA. Má reputáciu po­li­tic­kého stra­téga a úspešnej orga­ni­zá­torky prívržencov. Pôsobila po tri obdobia ako pred­sed­níčka Národnej orga­ni­zácie žien, rozm­no­žila počet jej členov šesť­ná­sobne a uro­bila z nej prvú femi­nis­tickú orga­ni­záciu v celom štáte. V r. 1987 bola spo­lu­zakla­da­teľkou a stala sa pred­sed­níčkou Fondu pre fe­mi­nis­tickú väčšinu a Základiny toho istého mena, ktoré presviedčajú feministky, aby sa uchá­dzali o miesta vo ve­rej­nej správe a pre­sa­dzo­vali zákony o rovnosti pohlaví, či už na úrovni celo­štátnej alebo na úrovni mestských zastu­pi­teľ­stiev a v ko­mi­siách. Za re­dakciu Free Inquiry sa s ňou zho­vá­ral Timothy J. Madigan.

Kategórie
Zošity humanistov

Feministka – obrazoborec

V skutočnosti nejde ani tak o pohovor s Camillou Pagliovou – autorkou best­sellerov Sexual Personae; Sex, Art and American Culture (Sexuálne osoby a sex, umenie a americká kultúra) a Vamps and Tramps (Zvodkyne a trampi ); skôr sa jej poskytuje fórum na vy­jadre­nie nespútaných myšlienok pred­ne­sených ako streľba samopalom na každú tému, na ktorú sa zameriava. Čo nasleduje, je prvo­triedny príklad toho, čo by sa mohlo volať jej „pohľad do tváre feminizmu“. Rozhovor pre časopis Free Inquiry viedol Timothy J. Madigan.

Kategórie
Zošity humanistov

Falošní obrancovia cnosti

Toľko sa toho napísalo o afére Clinton-Lewinska, že treba urobiť záver. Táto aféra bola výraznou ilustráciou tuhého boja medzi dvoma kon­cep­ciami morálnosti v Ame­rike a aj humanisti celého sveta ju so záujmom sledovali. Išlo o zrážku dvoch morálok: hu­ma­nis­tickej a ná­bo­ženskej.

Kategórie
Zošity humanistov

Existuje občianske náboženstvo?

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, zariadenie Evanjelickej cirkvi a. v. v Slo­ven­skej re­pub­like v rámci Ministerstva kultúry SR, uspo­ria­dali vo Svätom Jure 21. – 22. 10. 2004 odbornú kon­fe­ren­ciu s me­dzi­ná­rod­nou účasťou na tému Úloha posvätných textov v žitom ná­bo­žen­stve.

Kategórie
Zošity humanistov

Evolúcia je vraj božie dielo – 2. Polkinghorne: One World

V Zošitoch humanistov (ZH) č. 74 sme uve­rej­nili recenziu prvého z prekladov ná­bo­žen­skej li­te­ra­túry (John F. Haught, Boh po Dar­winovi). Tu je druhý: John Polkinghorne: Jeden svet. Vzájomné pô­so­benie medzi vedou a teo­ló­giou (Kalligram, Bratislava 2008).

Kategórie
Zošity humanistov

Európa – spoločenstvo na kresťanskom základe?

Na akých základoch má stáť „nová Európa“, ktorú národy nášho kontinentu spolu stavajú? Nielen z nášho hu­ma­nis­tického sta­no­viska predsa nemôže byť kresťanské ná­bo­žen­stvo a jeho hod­noty jediným me­no­va­te­ľom, na ktorom má všetko stáť.