Kategórie
Zošity humanistov

Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám

Hrozením výpoveďou tým zamestnancom ka­to­líckych za­ria­dení, ktorí uzatvárajú do matriky za­pí­sané rov­na­ko­po­hlavné partnerstvá, sa katolícka cirkev v Ne­mecku naďalej pokúša diskri­mi­no­vať páry homo­se­xu­álov a lesieb.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Ako sa človek stane ateistom?

Americkí kognitívni psychológovia, za­o­be­ra­júci sa štúdiom vedomých a ne­ve­do­mých pozná­vacích procesov, Ara Norenzayanová a Will M. Gervais našli štyri pôvodné typy vzniku ateizmu a k tomu patriace štyri typy ateistov. Ich nálezy proti­rečia bežnému pred­sudku, že ná­bo­žen­stvo má evo­lučné výhody proti ateizmu, ktorý je len ne­u­ži­toč­ným poblúdením v ľud­ských zá­le­ži­tos­tiach.