Kategórie
Zošity humanistov

Katolícka cirkev „dojí Európu“

Európskej komisii sa vytýka, že organizuje stretnutia s cir­kev­nými orga­ni­zá­ciami – oso­bitne s ka­to­líckou cirkvou – a ne­po­zýva huma­nis­tické a iné nená­bo­žen­ské orga­ni­zácie. V tejto súvislosti vyhlásil komisár Jacques Barrot na ple­nár­nom zasa­daní Európskeho parla­mentu 11. sep­tem­bra 2005, že čoskoro sa usku­toční stret­nutie s hu­ma­nis­tami a inými členmi, ako povedal, „civilnej spo­loč­nosti“.

Kategórie
Zošity humanistov

Financovanie cirkví…

Financovanie cirkví a náboženských spoločností z verejných zdrojov v podmienkach dnešného Slovenska.

Kategórie
Zošity humanistov

Ateizmus je skutočne problém občianskych práv

D. J. Grothe a A. Dacey popierajú, žeby ateizmus bol zá­le­ži­tos­ťou ob­čian­skych práv a od­mie­tajú myš­lienku, žeby si ne­ve­riaci mali voliť na po­li­tické miesta ne­ve­ria­cich. Autor ne­súhlasí ani s jed­ným z týchto názorov.

Kategórie
Humanizmus

Petícia proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkví

Odkaz na podpísanie petície.

Kategórie
O politike

Sen o založení hnutia SEN

Solidarita, ekológia a nenásilie.

Kategórie
Humanizmus

Vôľu zmeniť financovanie cirkví potvrdil aj prieskum

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k odluke cirkví od štátu a ku konferenciám, ktoré k tejto téme organizujeme.

Kategórie
Humanizmus

Je namieste zamyslieť sa, či potrebujeme v 21. storočí Vatikánske zmluvy

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k Vatikánskym zmluvám.

Kategórie
Humanizmus

Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom?

Za násilie na štadiónoch je zodpovedný boh alebo satan?

Kategórie
Humanizmus

Bez cirkvi

Ďalšia stránka, ktorá ponúka vystúpenie z cirkví a náboženských spoločností.

Kategórie
Humanizmus

Prieskumy ukazujú, že traja z desiatich dospelých Britov majú humanistické ideály a presvedčenia

Skvelá správa pre humanistov.