Kategórie
Zošity humanistov

K eseji Harolda Pintera „Umenie, pravda a politika“

Do čísla 53 Zošitov humanistov, ktoré vyšlo 4. ja­nu­ára 2006, bol okrem prílohy Ame­rická aka­dé­mia vied: Veda a kre­a­cio­nizmus vložený aj preklad pred­nášky Harolda Pintera pri prí­le­ži­tosti udelenia Nobelovej ceny za li­te­ra­túru na rok 2005 s názvom „Umenie, pravda a po­li­tika“. Ako všetko pre ZH, aj toto pre­lo­žil vy­da­va­teľ Rastislav Škoda.

Kategórie
Zošity humanistov

Umenie, pravda a politika

Tento text je prednáška, ktorú chorý dramatik a básnik poslal Nobelovej nadácii na video­zázname, aby ju pred­niesli pri odovzdá­vaní ceny Švédskej akadémie v jeho neprí­tom­nosti, čo sa stalo 7. de­cem­bra v Börssalen. Lekári mu zakázali ísť do Štok­holmu prevziať cenu spojenú so sumou 720 000?

Kategórie
Zošity humanistov

Kedy je klamstvo dovolené

V diskusii k predošlému článku „Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu“ v Zo­ši­toch huma­nistov prejavil pán Cibrinka veľkú ne­ve­do­mosť z náuky o etike, vyhla­su­júc každé klamstvo (a zdô­raz­ňu­júc, že aké­koľ­vek) za ha­neb­nosť. Keďže odpoveď je dlhšia, ako bývajú komentáre k článkom, uve­rej­ňu­jem ju ako samo­statný príspevok.

Kategórie
Zošity humanistov

Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu

Nemám nič proti tomu, keď katolícki spisovatelia bijú do slo­bo­do­mu­rá­rov a vinia ich z roz­vratu kato­líckej cirkvi. Za celý môj dlhý život som sa len raz zúčastnil seminára, orga­ni­zo­va­ného fran­cúz­skou lóžou v Štras­burgu – veľmi ma sklamali svojím opatrníckym prístupom k plá­no­va­nému rodičovstvu a novým bio­tech­no­ló­giám; s ka­to­líkmi si priam ruky podávali.

Kategórie
Zošity humanistov

Keď nehryzie svedomie, hryzú zuby

V tretej inštancii oslobodil Krajský súd vo Frankfurte 47-ročného kňaza spod obžaloby ťažkého ublíženia na tele: vraj zahryzol jednému homo­se­xu­ál­nemu prosti­tú­tovi do pe­nisa, a tým ho ťažko poranil.

Kategórie
Zošity humanistov

K Cenám humanistov 2008

Spytujú sa ma priatelia, prečo som odmietol jednu z Cien huma­nistov 2008. Nie je to celkom tak. Ja som tú cenu nedostal. Bol som len medzi nomi­no­va­nými – jeden z troch, štyroch či dokonca via­ce­rých. Keď sa ma pýtali, či by som ju prípadne prijal, odpovedal som ústne aj písomne, že nie. Myslím si, že prakticky všetky ceny a vyzna­me­nania môžu byť trápne a majú vo svojej histórii odmietnutia.

Kategórie
Zošity humanistov

Katolícka cirkev „dojí Európu“

Európskej komisii sa vytýka, že organizuje stretnutia s cir­kev­nými orga­ni­zá­ciami – oso­bitne s ka­to­líckou cirkvou – a ne­po­zýva huma­nis­tické a iné nená­bo­žen­ské orga­ni­zácie. V tejto súvislosti vyhlásil komisár Jacques Barrot na ple­nár­nom zasa­daní Európskeho parla­mentu 11. sep­tem­bra 2005, že čoskoro sa usku­toční stret­nutie s hu­ma­nis­tami a inými členmi, ako povedal, „civilnej spo­loč­nosti“.

Kategórie
Zošity humanistov

Katolíci sa musia zastať ateistov

V súčasnosti majú ateisti s kresťanmi to spoločné, že ich na mno­hých miestach sveta rovnako pre­nasle­dujú pre ich presvedčenie. Musia sa zjednotiť na po­žia­dav­ke slobody vyznávať svoje viery – nech sú aké­koľ­vek.

Kategórie
Zošity humanistov

Kanada zrušila zákon o blasfémii (urážke boha)

V rámci rušenia prekonaných zákonov, prípadne zmien ich znenia, odhlasoval kanadský senát zrušenie zákona o blasfémii, čo je rúhanie sa bohu, prípadne urážka boha.

Kategórie
Zošity humanistov

Jezuánska etika

Potom som videl otvorené nebo a hľa – biely kôň – a ten,
čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý;
spravodlivo súdi i bojuje. Oči mal ako plameň ohňa
a na hlave mnoho diadémov.

Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám.
Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie slovo.
Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch,
oblečené do čistého bieleho kmentu.

Zjavenie Apoštola Jána 19, 11 – 14.