Kategórie
Zošity humanistov

Hor sa za Matuzalemom!

Chceme naozaj dlho žiť?

Kategórie
Zošity humanistov

Hľadá sa sedem statočných žien

USA už viac ako 45 rokov uľahčujú ženám v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách prístup k anti­kon­cep­cii prostred­níctvom USAID, Agentúry pre me­dzi­ná­rodný rozvoj, ktorá v roku 2016 pod­po­rila programy repro­duk­čného zdravia a plá­no­vania rodiny 607 miliónmi $.

Kategórie
Zošity humanistov

Georgijské kamene – granity smerníc

Na najvyššom vŕšku Elbertského okresu v Georgii, v tzv. pra­vo­ver­nom biblickom páse na juhu USA, je posta­vený zau­jí­mavý žulový monu­ment. Na štyroch obrovských kameňoch, ktoré nesú spo­ločnú hlavicu, je vy­ry­tých v ôsmich jazy­koch 10 Smerníc, prí­padne pri­ká­zaní pre sú­časné a bu­dúce ľudstvo.

Kategórie
Zošity humanistov

Feminizmus v súčasnosti a budúcnosti

Eleanor („Ellie“) Smealová je jedna z najznámejších postáv v mo­der­nom hnutí za rov­no­práv­nosť žien v USA. Má reputáciu po­li­tic­kého stra­téga a úspešnej orga­ni­zá­torky prívržencov. Pôsobila po tri obdobia ako pred­sed­níčka Národnej orga­ni­zácie žien, rozm­no­žila počet jej členov šesť­ná­sobne a uro­bila z nej prvú femi­nis­tickú orga­ni­záciu v celom štáte. V r. 1987 bola spo­lu­zakla­da­teľkou a stala sa pred­sed­níčkou Fondu pre fe­mi­nis­tickú väčšinu a Základiny toho istého mena, ktoré presviedčajú feministky, aby sa uchá­dzali o miesta vo ve­rej­nej správe a pre­sa­dzo­vali zákony o rovnosti pohlaví, či už na úrovni celo­štátnej alebo na úrovni mestských zastu­pi­teľ­stiev a v ko­mi­siách. Za re­dakciu Free Inquiry sa s ňou zho­vá­ral Timothy J. Madigan.

Kategórie
Zošity humanistov

Buď pochválený – ale začo?

Vedecky trénovaný jezuita na pápežskom stolci vydal v júni tohto roku encykliku s názvom Laudáto sí! (Buď pochválený!) s podtitulom Starostlivosť o náš spoločný dom.

Kategórie
Zošity humanistov

Boh a avendžeri (pomstitelia)

Poznámka Rastislava Škodu, vy­da­va­teľa Zo­ši­tov hu­ma­nistov: „Dosiaľ som sa ne­za­u­jí­mal o filmy typu Avengers (Pomsti­telia), jednej z vlaj­kových lodí holly­wood­skej firmy Walt Disney, ale som rád, že som sa bol pozrieť na film z mar­welskej série Ne­ko­nečná vojna (Infinite war) o fan­tas­tickej možnosti rie­šenia problému pre­ľud­nenia (de­po­pu­lácie) našej planéty.“