Kategórie
Zošity humanistov

Hľadá sa sedem statočných žien

USA už viac ako 45 rokov uľahčujú ženám v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách prístup k anti­kon­cep­cii prostred­níctvom USAID, Agentúry pre me­dzi­ná­rodný rozvoj, ktorá v roku 2016 pod­po­rila programy repro­duk­čného zdravia a plá­no­vania rodiny 607 miliónmi $.

Kategórie
Zošity humanistov

Feminizmus v súčasnosti a budúcnosti

Eleanor („Ellie“) Smealová je jedna z najznámejších postáv v mo­der­nom hnutí za rov­no­práv­nosť žien v USA. Má reputáciu po­li­tic­kého stra­téga a úspešnej orga­ni­zá­torky prívržencov. Pôsobila po tri obdobia ako pred­sed­níčka Národnej orga­ni­zácie žien, rozm­no­žila počet jej členov šesť­ná­sobne a uro­bila z nej prvú femi­nis­tickú orga­ni­záciu v celom štáte. V r. 1987 bola spo­lu­zakla­da­teľkou a stala sa pred­sed­níčkou Fondu pre fe­mi­nis­tickú väčšinu a Základiny toho istého mena, ktoré presviedčajú feministky, aby sa uchá­dzali o miesta vo ve­rej­nej správe a pre­sa­dzo­vali zákony o rovnosti pohlaví, či už na úrovni celo­štátnej alebo na úrovni mestských zastu­pi­teľ­stiev a v ko­mi­siách. Za re­dakciu Free Inquiry sa s ňou zho­vá­ral Timothy J. Madigan.

Kategórie
O politike

Majme sa na pozore pred náboženským fundamentalizmom

Bigotný fanatizmus stupňuje svoju ne­ná­visť naj­mä pred voľ­bami.

Kategórie
Humanizmus O politike

Náboženský extrémizmus v praxi

Tak sa nám predviedol Milan Kuriak z hnutia „OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“.

Kategórie
Tlačové správy

Najvyšší súd v USA zruší právo žien na interrupciu, zistil server Politico

Denník Politico uverejnil plánovaný návrh stanoviska Najvyššieho súdu USA, v ktorom sa súd vyslovil pre kompletné zrušenie práva na potrat. Stanovisko ukazuje, že sudcovia odhlasovali zrušenie verdiktu Roe vs. Wade, ktoré ženám v USA od roku 1973 zaručuje možnosť interrupcie.