Kategórie
Zošity humanistov

„LGBT pritvrdila“

AZN, nezisková organizácia s ini­cia­tí­vami na ochranu voľnej nedele a tra­dič­nej rodiny, uve­rej­nila na svojej stránke 12. ja­nu­ára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme poly­ga­miu a in­cest! Ne­ú­čas­ťou v re­fe­ren­de takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pri­po­mienky.

Kategórie
Zošity humanistov

Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám

Hrozením výpoveďou tým zamestnancom ka­to­líckych za­ria­dení, ktorí uzatvárajú do matriky za­pí­sané rov­na­ko­po­hlavné partnerstvá, sa katolícka cirkev v Ne­mecku naďalej pokúša diskri­mi­no­vať páry homo­se­xu­álov a lesieb.

Kategórie
Tlačové správy

Katolícka cirkev pri novele Trestného zákona nepochopiteľne mlčí

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k no­ve­le Trestného zákona a ka­to­líckej cirkvi na Slo­ven­sku.

Kategórie
Tlačové správy

Poznáme výsledky anticeny Sexistický kix

Anticeny odbornej poroty a verejnosti si od­ná­ša­jú cestovná kan­ce­lá­ria a pánske holičstvo. Ini­cia­tíva aj v tomto ročníku udelila pozi­tívne oce­ne­nie Kumšt bez sexizmu, získala ho reklama rea­gu­júca na te­ro­ris­tický útok v Teplárni.

Kategórie
Tlačové správy

Jeseň v Novej Cvernovke zaháji Nočná

Mesiac zakončí nestranícka volebná afterparty.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Humanizmus

ZREJME prináša Diskusie o domove

Odlišujeme sa v názoroch, hod­no­tách aj potrebách, ale všetci sme tu doma.

Kategórie
O politike

Majme sa na pozore pred náboženským fundamentalizmom

Bigotný fanatizmus stupňuje svoju ne­ná­visť naj­mä pred voľ­bami.

Kategórie
Osobné

Identita

O „genderovej“ identite.

Kategórie
Tlačové správy

Tohoročný Dúhový PRIDE je skutočné volanie o záchranu

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k dneš­nému po­du­jatiu Dúhový PRIDE.