Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty – oslavuje 28 rokov!

V piatok 26. januára 1996 prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mlá­dež, ktorú pre­vádz­kuje orga­ni­zá­cia Linka detskej istoty. Od­vtedy ne­pre­tr­žite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linka pomoci na tel. č. 116111 v spo­jení s deťmi a mla­dými ľuďmi z ce­lého Slo­ven­ska.

Kategórie
Tlačové správy

Oznam zo ZOO Bratislava

Podujatie Vlčia sobota sa dnes 27. 1. pre nepriaznivú predpoveď počasia ruší. Zatvorený ostáva aj areál zoo.

Kategórie
Tlačové správy

AURES Holdings hľadá takmer 170 ľudí

Väčšinou ide o pozície na pod­po­ru pre­da­ja.

Počet zamestnancov v skupine me­dzi­roč­ne na­rástol o 12 % na 3 417, pri­me­ra­ne tomu, ako spo­loč­nosť zvý­ši­la počet pre­da­ných áut.

Kategórie
Tlačové správy

Štátny príspevok na kompenzáciu vysokých úrokov

Tí, čo výraznejšie meškali so splátkami, po­moc od štá­tu ne­dosta­nú.

Kategórie
Zošity humanistov

Krátke správy v ZH 35

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Koniec ateizmu?

V januári 2014, po dlhej 19-ročnej kariére, ako pastor adventistov siedmeho dňa, s tretím stup­ňom teo­lo­gic­kej kva­li­fi­ká­cie, po nie­koľ­ko­roč­nej pomalej li­be­ra­li­zá­cii mojej viery, som začal osobne skúmať ateizmus; to obdobie som nazval rokom bez Boha. Za­u­mie­nil som si po­ro­zu­mieť svetu bez do­te­raj­ších „božských okuliarov“. Ako obstojí na­tu­ra­lis­tický sve­to­ná­zor pri ta­kejto skúške?

Kategórie
Humanistická pomoc

Tulka je už vykastrovaná

Ďakujem darkyni za veľkú pomoc.

Kategórie
Humanistická pomoc

Niektorí spali v aute

Vám všetkým ďakujeme! Verejná zbierka Rodina sa počíta si našla miesto aj vo vašom srdci. 20 influ­en­ce­rov sa vám pri­ho­vá­ralo tri mesiace, dvaja z nich skúsili prespať v aute, zažiť stratu domova aspoň na 15 hodín.

Kategórie
Zošity humanistov

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Zdá sa, že verejný názor na nano­tech­no­ló­gie ovplyvnia ná­bo­žen­ské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského pred­pisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

Kategórie
Tlačové správy

Nástupný plat 1 250 až 1 500 eur

Toľko chce najviac Slovákov, sťahovať sa za prá­cou je však problém.