Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus prichádza

Keď som pred rokmi spomenul pred priateľmi na Slo­ven­sku či v Ne­mecku, že v Spo­je­ných štátoch ame­rických na­do­búda nebez­peč­né formy diskusia o vý­voji života, pozerali na mňa ne­dô­ver­čivo až odmie­tavo: Také niečo je vraj pri našej európskej úrovni vše­o­bec­ného vzde­lania ne­mož­né; veď aj pápež Ján Pavol II. už v roku 1996 uznal, že „súčasné vedecké poznatky svedčia, že evo­lučná teória je viac ako hy­po­téza“.

Myslel tým pravdepodobne, a pred Hawkingom to už dávno predtým vyslovil, že evolúcia môže byť pravdivá, ale za ňou stojí božia vôľa a boží plán. Kom­pro­mis, čo aj verejne ne­vy­slo­ve­ný; Hawking je vedec, ne­pro­testo­val, to je vec viery.

Prestáva to platiť. 7. júla sa z blízkej Viedne cez ďa­le­ký New York ozval hlas vysokého cirkevného hodnostára, že to pre­kva­pu­júce pápežovo zmierlivé vyhlá­se­nie je „dosť hmlisté a ne­dô­le­žité“. Väčšiu váhu majú pred­chá­dza­júce vyhlá­se­nia Jána Pavla II., napríklad z roku 1985, a učenie Ka­te­chizmu ka­to­líckej cirkvi v otázke stvo­re­nia a vý­voja.

„Evolúcia v zmysle spoločných predkov môže mať pravdu, ale evolúcia v ne­o­dar­vi­nov­skom zmysle – ako bez­cieľny, ne­plá­no­vaný proces náhodných zmien a pri­ro­dze­ného výberu – pravdivá nie je. Obrancovia ‚ne­o­dar­vi­nov­skej dogmy‘ nemajú právo hodnotiť pápežove slová ako súhlas katolíckej cirkvi s učením o evo­lúcii.“

Preklad Schönbornovho článku bol uve­rej­nený v SME – FORUM 23. 7. 2005.

Nie je náhoda, že Schönborn uverejnil svoj názor v naj­väč­ších amerických novinách New York TimesHerald Tribune Inter­na­tio­nal. V po­li­tickom boji v USA stavajú extrémne kon­zer­va­tívne kruhy pre­do­všet­kým na ná­bo­žen­stvo; tzv. kresťanská pravica, t. j. evan­je­li­káni (veľké protestantské cirkvi a nespo­četné sekty) a ka­to­lícka cirkev už dávnejšie vytvorili alianciu v pál­či­vých otázkach prerušenia teho­ten­stva, výskumu kmeňových buniek a euta­názie. Schönbornovo sta­no­visko avizuje ochotu ku ko­a­lí­cii aj v otázke evo­lúcie, kde dosiaľ pre Rím platilo platilo stanovisko pápeža Jána Pavla II., od kto­rého sa Schönborn a, zdá sa, aj nový pápež dištancujú. Ide o tzv. kreacionizmus – učenie, že Zem (dokonca v jej dnešnej podobe) a osobitne človeka (pre mnohých kreacionistov vyslovene Adama a Evu, pre umier­ne­nej­ších aj v sú­čas­nosti osobitne každú ľudskú dušu), stvoril a ďalej tvorí Boh. Naj­mo­der­nejšia verzia kreacionizmu je učenie o tzv. inte­li­gen­tnom dizajne a bohu ako dizaj­né­rovi, čo je mo­der­ni­zá­cia Paleyovho dôkazu boha z prvotnej príčiny – hodiny sú tak zložité, že pred­po­kla­dajú tvorbu hodinárom; dnes sa zástancom „ne­zjed­no­du­ši­teľ­ného kom­ple­xu“ javí ľudské oko také zložité, že sa nemohlo postupne vyvinúť. V prak­tickej apli­kácii ide o výučbu evolúcie a krea­cio­nizmu na školách všetkých úrovní; v nie­kto­rých prípadoch o uznanie ich rov­no­cen­nosti ako vied, teórií či hypotéz, v iných o vý­lučnú výučbu krea­cio­nizmu na základných školách; často vášnivé debaty o tom, čo sa má učiť od sep­tem­bra, pre­bie­hajú t. č. v 15 štátoch USA.

Nie menej zaujímavá ako samotný text je história, ako sa Schönbornov text dostal do naj­chýr­nej­ších sve­to­vých novín NYTHTI, kde umiestniť článok nie je jed­no­du­ché. Na to treba PR agentúry (public relations) a agentov; NYT ich za pár dní prezradili. Ukázalo sa, že je to Creative Response Concept (Náčrt odpovede z kreácie) a jeho klient Discovery Institute (DI, Ústav objavov v Seattle), naj­aktív­nej­šie usta­no­vizne pre ší­re­nie krea­cio­nizmu od uda­lostí v Kansase, kde v roku 1999 škrtli učenie o evo­lúcii z učebných plánov; v roku 2001 sa tam vrátilo. Štátne centrum pre ve­decké vzde­lá­va­nie vyslovilo dokonca domnienku, že Schönborn svoj komentár prevzal z do­mov­skej stránky DI.

Viceprezidentom DI je Mark Ryland, ktorý je súčasne členom vedeckej rady pápežského Me­dzi­ná­rod­ného teo­lo­gic­kého ústavu pre štú­dium man­žel­stva a rodiny v dol­no­ra­kúskom Gamingu, ktorého „veľ­ko­kan­ce­lá­rom“ je arci­biskup Schönborn. Ryland priznal, že Schönborna naviedol článok napísať. Súvislosti sú zrejmé: americký krea­cio­nizmus, ktorý je vo svojej podstate evan­je­li­kálny, sa do Európy exportuje cez fun­da­men­ta­listov katolíckeho Rakúska. Redakcii NYT Schönborn povedal, že uve­rej­ne­nie článku ne­pre­ro­ko­val s Va­ti­ká­nom. S kar­di­ná­lom Ratzingerom mal však krátko pred jeho zvo­le­ním za pá­peža o tejto téme rozho­vor a bu­dúci pápež jeho úmysel schválil.

Nové vedecké objavy pridávajú evolučnej teórii na váhe a pre ka­to­lícku cirkev to zaváži najmä v oblasti vzde­lá­va­nia a po­li­tiky. Zamýšľa cirkev v rámci aliancie s ná­bo­žen­skými kon­zer­va­tív­cami zaviesť do učeb­ného plánu kre­a­cio­nizmus? Dôjde k tlaku na uni­ver­zity, aby sa stali menej vedeckými, ale teo­lo­gicky pri­ja­teľ­nej­šími?

Vieme, že naše školstvo je na základe štátnej zmluvy s Va­ti­ká­nom pevne v rukách katolíckej cirkvi. Treba sa obávať, že jej re­pre­zen­tanti navrhnú/pre­sa­dia eli­mi­náciu učenia „neo­dar­vi­nov­skej dogmy“ v prospech oveľa lepšej teórie „in­te­li­gen­tného dizajnu“? Ak ma po­va­žu­jete za alar­mistu, prečítajte si ešte raz koniec Schön­bor­novho článku:

„V priebehu celej histórie cirkev bránila pravdy viery. V mo­der­nom veku je vo zvláštnej pozícii, keď musí rov­nako pevne brániť rozum a hlá­sať, že ima­nen­tný plán, ktorý je v prí­rode zjavný, je sku­točný.“

* * *

Napísané s použitím informácií z inter­netu.

Táto esej bola už uverejnená v ZH č. 51 zo sep­tem­bra 2005. Po­va­žu­jeme ju za za­u­jí­ma­vú pre tých, čo kupujú len prílohu k ZH č. 53 (300 výtlačkov), venovanú názoru Americkej akadémie vied na problém vedy a kre­a­cio­nizmu, a to s do­dat­kom o vý­voji názorov kar­di­nála Schön­borna.

Kardinál Schönborn skoro zistil, že s jeho názormi nesúhlasia dokonca ani mnohí katolícki vedci; ostro za­pro­testo­val napríklad hlavný astronóm Vatikánu, jezuita George Coyne, S.J. Preto v sérii troch pred­ná­šok o evo­lúcii v Dóme sv. Víta vo Viedni od októbra 2005 kázal zmierlivo, že „vývojová teória je veľmi veľkým dielom in­te­lek­tu­ál­nej histórie ľudstva“. Vyznal, že verí aj v božské stvorenie, aj v evo­lúciu, pre­tože jedno je otázkou ná­bo­žen­stva a druhé otázkou vedy. Varoval však vedcov, aby ne­pre­kro­čili hra­ni­ce vedy a ne­mie­šali sa do otázok stvo­re­nia! Súhla­sí­me, a pro­sí­me teo­ló­gov, aby sa ne­mie­šali do otá­zok vedy.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 53 P v nedeľu 1. januára 2006.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *