Kategórie
Tlačové správy

Život so sklerózou multiplex (vyspovedala sa Mária)

Pacientsky príbeh.

Kategórie
Tlačové správy

Život so sklerózou multiplex (vyspovedal sa Martin)

Pacientsky príbeh.

Kategórie
Tlačové správy

Rozhovor s prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti, prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc., FESO, FEAN

Čo je skleróza multiplex?

Kategórie
Tlačové správy

Bližšie o skleróze multiplex

Vo štvrtok 30. mája si pripomíname Svetový deň sklerózy multiplex. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o tomto ochorení, čo môže pomôcť k včasnej diagnostike a následne aj ku skorému nasadeniu účinnej liečby.

Kategórie
Tlačové správy

Ako investície do vysokoúčinnej liečby sclerosis multiplex menia životy slovenských pacientov?

My sa nevzdávame – nevzdávajte to (s nami) ani vy, odkazujú pacienti so sklerózou multiplex pri príležitosti Svetového dňa.

Kategórie
Tlačové správy

Príbehy pacientok so sklerózou multiplex

Diagnostikovali ma pred tridsiatkou a vo veku 33 rokov som už bola na invalidnom dôchodku.

Kategórie
Tlačové správy

Smerovanie vývoja neurodegeneratívnych ochorení na Slovensku a v okolitých krajinách

…alebo prečo nie je na Slovensku o skleróze multiplex viac počuť?

Z prednášky Martina Smatanu, MSc. – zdravotníckeho analytika pre GLOBSEC, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond a Európsku komisiu.

Kategórie
Tlačové správy

Aký je výskyt sklerózy multiplex na Slovensku?

Rozhovor s prof. PhDr. Róbertom Babeľom, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, pro­rek­to­rom pre vedu, výskum a styk so za­hra­ni­čím Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zity (SZU).

Kategórie
Tlačové správy

Čo je skleróza multiplex?

Rozhovor s doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD., predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Zastavme sklerózu multiplex skôr ako ona zastaví nás

Čo je skleróza multiplex a aké mýty sa s týmto ocho­re­ním spá­ja­jú?
Skleróza multiplex je vážne ochorenie z pohľadu pa­cien­ta i ce­lo­spo­lo­čen­ských strát.
Aký je význam včasného nasadenia vyso­ko­účin­nej liečby pre pa­cien­tov so skle­ró­zou multi­plex?
Čo bráni tomu, aby dostal vyso­ko­účin­nú liečbu každý vhodný pacient so skle­ró­zou multi­plex?