Kategórie
Zošity humanistov

Kto je tvoj blížny?

Veta „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ pochádza zo Sta­rého zákona (Levitikus 19, 18), ale dnešný vše­o­becný zmysel jej dal Ježiš v No­vom zákone po­do­ben­stvom o mi­lo­srdnom Sama­ri­tá­novi, ktoré má iba Lukáš (10, 29), teda od­po­ve­ďou na otázku znalca zákona „A kto je môj blížny?“ po prí­kaze „Milovať budeš… svojho blížneho ako seba samého!“ (10, 27).

Kategórie
Zošity humanistov

Kríza utečencov: Čo by urobil Ježiš?

(Poznámka prekladateľa Rastislava Škodu: Treba vy­po­čuť aj druhú stranu a uznať, že nie­ke­dy sa názory ne­roz­chá­dza­jú. Zo šty­roch ohnísk arabskej jari ostáva aktív­nym len posledné – Sýria. V Tu­ni­se a Egypte veľmi skoro padli pred­sta­vi­te­lia starého režimu, a tým odpor proti novej centrálnej vláde ustal, hoci pôvodný cieľ sa ne­do­sia­hol. V Líbyi prispel zásah fran­cúz­skeho a ame­ric­kého letectva k roz­padu vládnej moci medzi povstalecké kmene a kra­jina sa od zvrhnutia Muammara al-Kaddáfího vlády už štvrtý rok zmieta v po­li­tickom chaose, roz­de­lená medzi me­dzi­ná­rod­ne uznanú vládu sídliacu v meste Tobruk a isla­mistami pod­po­ro­va­nú vládu v metro­po­le Tripolis.)

Kategórie
Zošity humanistov

Krátke správy v ZH 35

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava.

Kategórie
Zošity humanistov

Kliatba kresťanstva

Svojím „Mea culpa!“ (Moja vina) urobil pápež Wojtyła určitým spôsobom záver. Prosil o od­pus­te­nie za to, čo urobili kresťania v mene kresťanstva, ale vyvaroval sa toho, žeby pripustil vinu cirkvi ako takej. Z hľadiska podstaty cirkvi je to pochopiteľné, ale neslúži to pravde, lebo pravda je takáto: k „siedmim smrteľným hriechom“, ktoré pápež vymenúva, došlo nie napriek, ale pre kres­ťan­stvo; ich páchatelia sa ne­pre­hre­šili proti princípom kresťanstva, ale sa len sústavne snažili tieto princípy pre­sa­dzo­vať.

Kategórie
Zošity humanistov

Jezuánska etika

Potom som videl otvorené nebo a hľa – biely kôň – a ten,
čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý;
spravodlivo súdi i bojuje. Oči mal ako plameň ohňa
a na hlave mnoho diadémov.

Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám.
Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie slovo.
Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch,
oblečené do čistého bieleho kmentu.

Zjavenie Apoštola Jána 19, 11 – 14.

Kategórie
Zošity humanistov

Je boh morálny?

Biblia prikazuje dodržiavať pravidlá, ktoré ustanovil boh pre prácu so svo­jím stvo­ren­stvom. Tým sú ľudia a biblia sa stala akousi príručkou aj pre ich sprá­va­nie sa. No, ak zo­be­rieme do úvahy, že boh je údajne vše­ve­diaci, je veľmi chybným kon­štruk­térom. Keby nejaký auto­mo­bi­lový inži­nier pracoval tak chabo, nedostalo by sa jeho auto na vý­rob­nú linku.

Kategórie
Zošity humanistov

Americký historik ohuruje svet

Michael Paulkovich: „Ježiš Kristus nikdy nežil, je to len my­to­lo­gická postava.“

Kategórie
O politike

Matka Božia bola Rómka

O Márii, matke Ježiša Krista.