Kategórie
Tlačové správy

Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu

Od 4. marca do 15. apríla 2024 sa otvára druhé kolo výzvy granto­vé­ho programu Dobrý sused, cez ktorý môžu občianske združenia, ale aj školy či miestne samo­správy z bra­tislav­ských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Po­du­najské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bra­tislave, Dunajská Lužná a Ro­vinka požiadať o grant.

Kategórie
Tlačové správy

Rodiny založené kohabitáciou

Pokračujeme v predstavení publi­ká­cie Rodinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Kategórie
Tlačové správy

Strana Sloboda a Solidarita predstavuje kandidátku do eurovolieb

Voľby do Európskeho parlamentu budú o sto dní, a tak pred­sta­vila svoju kan­di­dát­ku aj strana Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS). Povedie ju predseda Richard Sulík, jej súčasťou sú ženy a muži v takmer rovnakom počte.

Kategórie
Tlačové správy

Pravidelný komentár k dovozu ojazdených vozidiel

Vo februári počet dovezených jazdených áut zo za­hra­ni­čia me­dzi­me­sačne stúpol o vyše 500 kusov.

Kategórie
Tlačové správy

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS

Líder v oblasti fúzií a akvizícií v CEE regióne.

Kategórie
Tlačové správy

Jazdenkám sa darí aj v novom roku

AURES Holdings v januári pre­ko­nal pre­daj­ný rekord.

7 951 predaných áut v januári je naj­lepší výsledok spo­loč­nosti od roku 1992.

Kategórie
Tlačové správy

Tržby advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2023 výrazne presiahli miliardu korún

Najväčšia nezávislá právnická firma v stred­nej Európe HAVEL & PARTNERS zazna­me­na­la za mi­nu­lý rok znovu vy­ni­ka­júce hospo­dárske výsledky.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % príbehom, na ktorých záleží

Dodávame ľuďom odvahu a po­mocnú ruku, aby sa nebáli po­žia­dať o pomoc v núdzi. Pridajte sa k nám. Stačí, ak na týchto ľudí budete myslieť vo svojom da­ňo­vom priznaní.

Kategórie
Humanistická pomoc

Darujte 2 % pre zmysluplný život našich kamarátov

Podporíte tak občianske združenie Drahuška a my …

Kategórie
Humanizmus

Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje

Koncom júla Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvorenia.