Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte svoje dve percentá Neinvestičnému fondu UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a far­má­cie v Ko­ši­ciach (ďalej len UVLF) je zria­ďo­va­te­ľom Ne­inves­tič­ného fondu UVLF, ktorý je pri­jí­ma­te­ľom 2 % z dane za rok 2023.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % príbehom, na ktorých záleží

Dodávame ľuďom odvahu a po­mocnú ruku, aby sa nebáli po­žia­dať o pomoc v núdzi. Pridajte sa k nám. Stačí, ak na týchto ľudí budete myslieť vo svojom da­ňo­vom priznaní.

Kategórie
Humanistická pomoc

Darujte 2 % pre zmysluplný život našich kamarátov

Podporíte tak občianske združenie Drahuška a my …

Kategórie
Humanistická pomoc

Nájdeme domov aj vašim 2 %

Nenechajte svoje 2 % prepadnúť štátu.

Kategórie
Humanistická pomoc

Zrušenie možnosti poukázať dve percentá z daní mimovládkam by negatívne ovplyvnilo niektoré firmy aj tretí sektor

S blížiacim sa podávaním daňových priznaní sa fyzické a práv­nické osoby rozho­dujú, komu ve­nu­jú dve per­cen­tá z daní.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Študenti sa uchádzajú o pomoc.

Kategórie
Humanistická pomoc

Vaše 2 % z dane pomôžu v boji s dezinformátormi

Kto ešte má možnosť podať daňové priznanie, ve­nuj­te po­zor­nosť pro­jek­tu Konšpi­rá­to­ri.sk.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane na podporu ľudských práv

Otvárame dôležité témy, ktoré nikto iný ne­mô­že alebo nechce, naša ne­zá­vislosť je však zá­vislá na príspev­koch ľudí ako ste vy!

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Zelenú hliadku Pezinok

Darujte nám ich aj v tomto roku na sadenie stromov, zber odpadu, zadržanie vody a och­ra­nu fauny a flóry.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Mačoz – Zvierací azyl

Ak ste zamestnanec, do 15. februára 2024 musíte za­mestná­va­te­ľa po­žia­dať o vy­ko­na­nie roč­ného zúčto­va­nia zapla­te­ných pred­dav­kov na daň a o vysta­ve­nie potvrdenia o za­pla­te­ní dane z príj­mov zo zá­vis­lej čin­nosti.