Kategórie
Zošity humanistov

Kto mi povie, čo je život?

Kto mi odpovie na túto otázku? Filozofia alebo prírodné vedy? Špe­ku­lá­cie filo­zo­fov o pod­state života boli prípustné a mohli byť za­u­jí­ma­vé dovtedy, kým prírodné vedy ne­existo­vali, prí­padne neboli na potrebnej tech­nickej a myšlien­ko­vej úrovni.

Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus prichádza

Keď som pred rokmi spomenul pred priateľmi na Slo­ven­sku či v Ne­mecku, že v Spo­je­ných štátoch ame­rických na­do­búda nebez­peč­né formy diskusia o vý­voji života, pozerali na mňa ne­dô­ver­čivo až odmie­tavo: Také niečo je vraj pri našej európskej úrovni vše­o­bec­ného vzde­lania ne­mož­né; veď aj pápež Ján Pavol II. už v roku 1996 uznal, že „súčasné vedecké poznatky svedčia, že evo­lučná teória je viac ako hy­po­téza“.

Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus docenta Kováča

Ak je niekde reč o kreacionizme v akejkoľvek podobe a s akýmikoľvek prívlastkami (od kresťanského po „vedecký“), treba sa mať na pozore pred sirénami – či úskočne vábia statočných námorníkov do smrtiacich krútňav, či nahovárajú mysliacich mužov a ženy vzdať sa logického myslenia, či navykajú chlapcov a dievčatá na povery starcov.

Kategórie
Zošity humanistov

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Zdá sa, že verejný názor na nano­tech­no­ló­gie ovplyvnia ná­bo­žen­ské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského pred­pisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

Kategórie
Zošity humanistov

Je veda náboženstvo?

Niekedy počuť ironickú námietku, že veda je v podstate viera ako iné viery, proti čomu ozajstný vedec zapro­tes­tuje: Kým veda sa zakladá na ove­ri­teľ­ných dôkazoch, nábo­žen­ská viera sa hrdí tým, že dôkazy nepo­tre­buje.

Kategórie
Zošity humanistov

Hawking obnovuje debatu o viere v stvorenie sveta

Vo Veľkej Británii je opäť hádka o Boha – vy­pukla dva týždne pred pá­pe­žo­vou návšte­vou a tá má „potvrdiť kres­ťanskú iden­titu Anglicka“, ko­men­to­val túto uda­losť jej koor­di­ná­tor lord Patten.

Kategórie
Zošity humanistov

Evolúcia je vraj božie dielo – 2. Polkinghorne: One World

V Zošitoch humanistov (ZH) č. 74 sme uve­rej­nili recenziu prvého z prekladov ná­bo­žen­skej li­te­ra­túry (John F. Haught, Boh po Dar­winovi). Tu je druhý: John Polkinghorne: Jeden svet. Vzájomné pô­so­benie medzi vedou a teo­ló­giou (Kalligram, Bratislava 2008).

Kategórie
Zošity humanistov

Dobre ste si zaklamali, pán redaktor Hlaváč!

Tento výkrik mi prišiel na um pri prezretí predslovu redaktora a zalistovaní v zborníku Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001). Adresoval ho Friedrich Nietzsche vo svojom druhom zúčtovaní s kresťanstvom, v Antikristovi, evanjelistovi Markovi, ktorý Ježišovi pripísal výroky: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou“ (Mk 9, 1); a „Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane“ (Mk 13, 30).

Kategórie
Zošity humanistov

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napríklad aj konšta­to­va­nie už v nad­pise článku, že je „bolestivý“ – pozri denník SME, príloha Veda z 12. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvet­lenie tohto bôľu, iba sa opa­ku­je, že „vzťah teo­ló­gie a vedy je v sú­čas­nosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká bu­dúc­nosť“.

Kategórie
Zošity humanistov

Deliaci múr medzi náboženstvom a vedou

Vyhlásenie francúzskych vedcov.