Kategórie
Osobné

Zamyslenie nad (ne)dôkazmi o tzv. bohu

Ale len tak, opäť som natrafil na článok, v ktorom sa mal autor snažiť o dôkaz existencie boha.

Ešte dobre, že dal do názvu otáznik: Sú dôkazy o tom, že Boh existuje?

Miroslav Martoňák síce neposkytol dôkaz, ale mňa navnadil na reakciu. Viditeľne sa nudím, keď si všímam inter­ne­tový balast. Ale nie tomu celkom tak, pre­to­že na Slo­ven­sku pre­vlá­dajú ľudia, ktorí veria v existenciu boha. My, znalejší, vieme, že si hovoria kresťania. A ver tomu, vzácny čitateľ, že keď na Slo­ven­sku niekto hovorí o existencii boha, tak s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nosťou, hra­ni­čia­cou s isto­tou, hovorí o biblickom bohu.

Ľudia spohodlneli. Dnes si kladú otázku, len či existuje jeden boh. Nezamýšľajú sa už nad existen­ciou mnohých dávnych bohov.

Miroslav Martoňák napísal: „…chcem písať o dôkazoch, ktoré sú pre každého. Takže tými dôkazmi o tom, že Boh existuje, sú: – sve­do­mie, ktoré nám hovorí, čo je dobré a čo zlé – túžba žiť večne, ktorá je v každom človeku – vro­de­ná túžba po Bohu…“

Teda 3 podstatné črty. Svedomie, rozpoznávať, čo je dobré a čo zlé; túžba po več­nom živote a vro­de­ná túžba po bohu (nech to už znamená čo­koľ­vek). Miroslav Martoňák však použil slovo Boh s veľ­kým po­čia­toč­ným písme­nom, tak pozor na to!

Pamätám si totiž veľmi dobre na udalosť, keď sa ma deti prvý raz opýtali na to, čo je boh. Neopýtali sa, kto je boh, ale čo je boh. Oni totiž ešte vtedy nepoznali význam toho slova. To je kľúčové. To je zásadné. Myslím si totiž, že som rov­na­ko zrejme uvažoval aj ja sám, keď som bol malé dieťa. Dieťa počúva dospelých, a keď ne­ro­zu­mie, nepýta sa hneď, že kto je boh, ale čo je boh, čo toto slovo zna­me­ná. Aký má význam. Dieťa je len zvedavé, len chce rozumieť dospelým, o čom hovoria.

Miroslav Martoňák nehovorí pravdu. Svedomie, čo je dobré a čo zlé, ne­mô­že byť v žiad­nom prípade dô­ka­zom existencie boha. Ktorého? Boha Perúna? Túžba žiť večne takisto nie je vrodená v každom človeku. Hovorí mu niečo euta­ná­zia? O bohoch by sme dnes nič ne­ve­deli, keby sa táto „tra­dí­cia o bo­hoch, či neskôr už len o bohu“ neudržia­va­la medzi ľuďmi, i ta­kými ako je Martoňák.

Som „sklamaný“, že sa Martoňák nezmohol na žia­den dôkaz existencie boha. Akurát viem, že vyhľa­dá­va­ču od Google po­mo­hol, aby sa jeho názory dostali na po­pred­né miesto. Neviem, aký algoritmus pou­ží­va Google, ale je to pre Google bieda, keď zvi­di­teľ­ní práve také omáčky o ni­čom. Pravda, klikol som na odkaz. Preto píšem.

Tak nazývam táraniny, ktoré nie sú prínosom k dô­ka­zom existencie bohov. Bohov, pre­to­že najprv by musel prísť mysliteľ, ktorý by dokázal, že existencia mnohých bohov nie je možná. Potom by mal ná­roč­nej­šiu si­tu­á­ciu, že by musel obhájiť existenciu len jed­né­ho boha, a to práve toho, v kto­rého on verí.

To sa dodnes nepodarilo nikomu!!!

Martoňák naznačil, presnejšie potvrdil, že mu ide o „dôkaz“ biblického boha, priam Ježiša Krista.

Uviedol otrasný názor, presnejšie príliš podivný, čudný, čudácky:

„3. Dôkazom o existencii Boha je aj Kristovo Telo a Krv, ktoré sa na­chá­dza­jú v Lanciano pri Chieti. Tam sa počas sv. omše po slo­vách pre­me­ne­nia zme­nila jedna časť kon­sek­ro­va­nej hostie na mäso a víno v ka­lichu sa zme­ni­lo na ozajstnú krv, ktorá postupne stuhla do pia­tich kúskov. Zvláštne na tomto zázraku sú dve veci: a.) hoci od uda­losti pre­me­ne­nia uply­nu­lo 12 sto­ro­čí, mäso a ani päť kúskov zra­ze­nej krvi sa nezme­nili. Mäso s hostiou a takisto aj päť kúskov zra­ze­nej krvi boli vysta­vené atmo­sfé­rickým a bio­lo­gickým vply­vom a dávno sa mal z nich stať iba prach, no nestalo sa tak.“

S takým biednym dôkazom existencie boha by som sa ne­od­vá­žil pred­stú­piť pred ve­rej­nosť. Martoňák musí byť na tom biedne, ak takouto chabou uda­losťou argu­men­tuje v prospech existencie boha. Čítal som za­u­jí­ma­vej­šie, pravda, ani tie neboli dôkazom existencie boha, ale boli aspoň za­u­jí­ma­vé.

Martoňák by si mal prečítať eseje od Adama Romana, a hútať, ako vylepšiť svoje názory na obranu existencie boha, v kto­rého verí. Uľahčím či­ta­te­ľom, že ak sa Martoňák ozve, tak bude naisto brániť existenciu biblického boha. Ako inak? V tu­naj­ších slo­ven­ských po­me­roch.


Autor: Ján Parada.

2 odpovede na “Zamyslenie nad (ne)dôkazmi o tzv. bohu”

Miroslav Martoňák je katolíckym kňazom vo farnosti, ktorá je zasvätená sv. Terézii Avilskej – učiteľke modlitby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *