Kategórie
Tlačové správy

EUIPO opäť spustil finančný grant na ochranu duševného vlastníctva malých a stredných podnikov

Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2024 môžu malé a stredné podniky získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre du­šev­né vlastníctvo (EUIPO).

V rámci grantu možno požiadať EUIPO o prepla­te­nie via­ce­rých nákladov spo­je­ných s re­gistrá­ciou práv duševného vlastníctva, a to v nie­kto­rých prí­pa­doch až do výšky 90 % pôvodného poplatku. Dotáciu je možné využiť na pokrytie nákladov na pri­hlášku ochrannej známky, dizajnu či patentu, a to na ná­rod­nej ako aj európskej úrovni.

Tohoročnou novinkou je dotácia na služby IP Scan a IP Scan Enforcement, ktoré po­nú­kajú pod­ni­kom možnosť odbornej pomoci s priesku­mom a stra­te­gickým plá­no­va­ním v oblasti duševného vlastníctva a ochrany po­ru­šo­va­ných práv.

Grant EUIPO je výnimočnou príležitosťou pre malé a stredné podniky, ako rozšíriť ochranu ich duševného vlastníctva. Finančnú podporu rozhodne privítajú najmä podniky, ktoré uvažujú o roz­ší­rení svojho portfólia duševného vlastníctva, „rebrandingu“ značky či plánujú rozšíriť svoje pod­ni­ka­nie do za­hra­ni­čia.

Upozorňujeme, že grant EUIPO funguje na prin­cí­pe „first come, first serve“. Od­po­rú­čame preto nečakať na poslednú chvíľu a žia­dosť podať čo najskôr.

Stručné zhrnutie toho najdôležitejšieho o pre­bie­ha­jú­com grante EUIPO vám pri­ná­šame na stránke HAVEL & PARTNERS.

Ak by ste sa rozhodli grant EUIPO využiť, ne­vá­haj­te nás kon­tak­to­vať, v HAVEL & PARTNERS vám s prípravou a po­da­ním žia­dosti o grant či prihláškou na re­gistrá­ciu duševného vlastníctva radi po­mô­žeme.


Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kováčechová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *