Kategórie
Humanistická pomoc

Nájdeme domov aj vašim 2 %

Nenechajte svoje 2 % prepadnúť štátu.

NOTA BENE

Viete ich využiť užitočnejšie. Napríklad na pomoc našim predajcom NOTA BENE, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomôžte im nájsť nový domov v pre­na­ja­tom byte. Jed­no­duchý postup, ako na to, nájdete na stránke NOTA BENE.

Je to veľmi jednoduché. Stačí do prísluš­né­ho tla­či­va uviesť tieto údaje:

IČO:36068781
Obchodné meno (názov):PROTI PRÚDU

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

V občianskom združení Proti prúdu už viac ako 22 rokov syste­ma­ticky po­má­ha­me ľuďom bez do­mova ukon­čo­vať bez­do­mo­vectvo.

Vďaka pouličnému časopisu NOTA BENE si viac ako 320 predajcov v 21 mestách Slovenska dokáže zabezpečiť strechu nad hla­vou a základné potreby.

V programe BÝVANIE NOTA BENE pomáhame predajcom nájsť domov v cenovo dostupných nájomných bytoch, ktoré sprostred­kú­va­me od súkrom­ných pre­na­jí­ma­te­ľov. Aktuálne posky­tu­jeme intenzívnu sociálnu podporu 35 klientom v 26 bytoch. Inšpirujeme sa prístupom housing first, ktorý je najefek­tív­nej­ším a naj­lac­nej­ším spôsobom ukon­čo­vania bez­do­mo­vectva.

HÁJIME PRÁVA ĽUDÍ BEZ DOMOVA – spo­lu­pra­cu­je­me na syste­ma­tických a legisla­tív­nych zmenách, pri­po­mien­ku­jeme zákony, navrhujeme opatrenia a rea­li­zu­jeme výskumy a štúdie s cieľom, aby každý, kto stratil domov, mal reálnu možnosť ukončiť bez­do­mo­vectvo.


Autor: Proti prúdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *