Kategórie
Veda Zošity humanistov

Medzi význačnými vedcami rastie počet neveriacich

Autori, ktorí v roku 1997 hlásili, že za 80 rokov (od roku 1916) sa medzi vedcami v USA počet ne­ve­ria­cich ne­zme­nil (asi 40 % vedcov verí), zahlá­si­li o rok a pol, že v tom istom období sa počet veriacich medzi význačnými vedcami prudko znížil.

Humanistický psychológ J. H. Leuba urobil dva výskumy v roku 1914 a 1933 medzi 400 vedcami (bio­ló­go­via, ma­te­ma­ti­ci, astro­nó­mo­via a fy­zi­ci) a zistil, že počet veriacich (v boha a ľudskú ne­smrteľ­nosť) bol medzi vzde­la­ný­mi ľuďmi v tom čase pod­statne nižší ako v cel­ko­vej po­pu­lá­cii a v prie­be­hu 16 rokov medzi tými dvoma priesku­ma­mi len o málo klesol; kým v roku 1914 bolo asi 40 % veriacich – už toto číslo otriaslo vte­daj­šou Ame­ri­kou – v roku 1933 ich bolo o málo menej.

V roku 1996 zopakovali E. J. Larson (historik vied z Uni­ver­sity of Georgia) a Larry Witham (re­por­tér Washington Times) Leubovu štúdiu na 1 000 ved­coch z tých istých ved­ných od­bo­rov a uká­za­lo sa, že asi 40 % vedcov stále verí v boha alebo ne­smrteľ­nosť (Nature, apríl 1997), čo sa sko­ro exaktne zrov­ná­va­lo s Leu­bo­vými nálezmi. Kon­zer­va­tív­ci v Ame­ri­ke z toho pred­časne uzatvá­ra­li, že se­ku­la­ri­zá­cia spo­ločnosti stráca dych – platí to asi len pre po­spo­li­tý ľud.

Už v júli 1998 tí istí autori uverejnili výsledky inej štúdie o re­li­gio­zi­te ved­cov v USA. Ten­to­raz pod­ro­bi­li výskumu 517 význačných vedcov, a to členov prestíž­nej National Academy of Sciences (Ná­rod­ná aka­dé­mia vied). Výsledky uve­rej­ni­li opäť v Nature (23. júla 1998, s. 313, tabuľka) a sú dia­met­rál­ne od­lišné: viera v boha a ne­smrteľ­nosť medzi nimi prudko po­klesla – „ne­vie­ra je skoro to­tál­na“. Potvr­dzu­je sa, že vy­so­ká úro­veň ve­do­mostí zni­žu­je dô­ver­či­vosť ved­ca.

Biológovia odmietajú vieru v boha na 65,2 %, v ne­smrteľ­nosť na 69 %; fy­zi­ci na 79, prí­pad­ne 76,3 %; ostatní sú skoro všetci ag­nosti­ci. Ve­ria­cich je asi 7 per­cent. Po­mer­ne naj­viac veria ma­te­ma­ti­ci, naj­me­nej bio­ló­go­via.

Viera v osobného boha (%)191419331998
veria27,715,07,0
neveria52,768,072,2
pochybujú alebo sú agnostici20,917,020,8
Viera v nesmrteľnosť (%)191419331998
veria35,218,07,9
neveria25,453,076,7
pochybujú alebo sú agnostici43,729,023,3

Prameň: E. J. Larson a Larry Witham, “Leading scien­tists still re­ject God”, Nature, vol. 394, č. 6691, s. 313, 1998.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 05 v piatok 5. marca 1999.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *