Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania zaznamenala historicky najvyššiu účasť

V sobotu 27. apríla 2024 sa konala Kon­fe­ren­cia do­má­ceho vzde­lá­va­nia 2024.

Kategórie
Tlačové správy

Odpovede zo srdca – všetko, čo potrebujete vedieť o vysokom krvnom tlaku

Na návšteve u lekára sa toho často chceme veľa opýtať, ale za­bud­neme alebo sa jed­no­du­cho han­bíme.

Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku (OZ DVS) v spo­lu­práci s Pe­da­go­gickou fakultou UK v Bra­tislave a InkluCiTy, o. z. orga­ni­zuje Kon­fe­ren­ciu domá­ceho vzde­lá­va­nia 2024, ktorá sa bude konať v so­botu 27. apríla 2024 na pôde Pe­da­go­gickej fa­kulty UK.

Kategórie
Humanistická pomoc

Darujte 2 % pre zmysluplný život našich kamarátov

Podporíte tak občianske združenie Drahuška a my …

Kategórie
Humanizmus

Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje

Koncom júla Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvorenia.

Kategórie
Humanistická pomoc

Nájdeme domov aj vašim 2 %

Nenechajte svoje 2 % prepadnúť štátu.

Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % z dane Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Študenti sa uchádzajú o pomoc.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Zelenú hliadku Pezinok

Darujte nám ich aj v tomto roku na sadenie stromov, zber odpadu, zadržanie vody a och­ra­nu fauny a flóry.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Mačoz – Zvierací azyl

Ak ste zamestnanec, do 15. februára 2024 musíte za­mestná­va­te­ľa po­žia­dať o vy­ko­na­nie roč­ného zúčto­va­nia zapla­te­ných pred­dav­kov na daň a o vysta­ve­nie potvrdenia o za­pla­te­ní dane z príj­mov zo zá­vis­lej čin­nosti.

Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre občianske združenie Ľudia pre nás

Pomáhame najmä pouličným mačičkám, ktoré sa ocitli v ne­ľah­kej si­tu­á­cii.