Kategórie
O politike

Majme sa na pozore pred náboženským fundamentalizmom

Bigotný fanatizmus stupňuje svoju ne­ná­visť naj­mä pred voľ­bami.

Richard Vašečka si nedá a nedá pokoj. Bude sa vŕtať v men­ši­nách. Že im veľmi ub­li­žuje, to nechce po­cho­piť!

Z jeho po­li­tic­kého prog­ramu:

  1. Zastavme šírenie genderovej ide­o­lógie v spo­loč­nosti

Kresťanská únia pod­nikla veľmi kon­krét­ne kroky proti prog­re­sív­nym ide­o­ló­giám, ktoré spo­chyb­ňujú iden­titu muža a ženy. Hla­so­vali sme proti všet­kým do­ku­men­tom alebo návrhom zá­ko­nov, ktoré ta­kéto ide­o­lógie chceli šíriť.

  1. Obmedzme nedeľnú prácu

Opakovane som pred­ložil do par­la­mentu návrh zá­ko­na, ktorý umož­ňuje zvlášť matkám s deťmi trá­viť ne­de­ľu so svo­jou ro­di­nou. Získal som k tomu pod­poru od­bo­rá­rov i vý­znam­nej časti ob­chod­ní­kov.

  1. Chráňme manželstvo muža a ženy a ne­do­voľ­me schváliť re­gis­tro­vané partnerstvá

Bol som jedným zo 102 pos­lan­cov, ktorí hla­so­vali za do­pl­nenie ochrany a pod­pory man­žel­stva muža a ženy do Ús­tavy SR. Kres­ťan­ská únia je kon­zis­ten­tne proti re­gis­tro­va­ným part­ner­stvám a aj tak vždy hla­suje. V tomto vo­leb­nom ob­do­bí sme po­li­tic­kou čin­nos­ťou za­brá­nili, aby sa v kri­tic­kej si­tu­á­cii ta­kýto návrh pri­jal.

  1. Chráňme život od počatia a po­má­haj­me že­nám v po­žeh­na­nom stave

Nikomu asi ani len ne­príde na um, že Kres­ťan­ská únia ne­chrá­ni ži­vot od po­ča­tia a ne­po­máha te­hot­ným matkám. Spo­me­niem te­ho­ten­ský prís­pe­vok vo výške až 370 € či prís­pe­vok aj pri na­ro­dení štvrtého die­ťaťa vo výške vyše 800 €. Opa­ko­va­ne sme pred­kla­dali pro­life návrhy a vždy za také návrhy aj hla­so­vali.

Fotografia z jeho článku veľmi veľa vy­po­vedá o hrozbe, ktorú chce spá­chať Vašečka.

Traja katolícki kňazi s Vašečkom
Traja katolícki kňazi s Vašečkom.

Vari už Vašečka zabudol na svo­jich fun­da­men­tál­nych ko­le­gov, tiež fa­na­ti­kov, ktorí chceli uzá­ko­niť viac­ročný trest pre ženy? A to len preto, lebo také ženy chcú mať tiež deti? Pre­čí­tajte si ich návrh beš­tiál­neho zákona, ktorí navrhli po­li­tickí fa­na­ti­ci. Návrh zákona našťastie nebol schvá­lený.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dva­násť ro­kov sa pá­cha­teľ potrestá, ak
a) vykoná, podstúpi alebo umožní…

2. akýkoľvek zásah okrem pri­ro­dze­ného oplod­nenia ženskej po­hlav­nej bunky muž­skou po­hlav­nou bunkou spô­so­bu­júci alebo s cie­ľom spô­so­biť de­le­nie ľud­ského vajíčka, vznik ne­na­ro­de­ného die­ťaťa alebo or­ga­nizmu ob­sa­hu­jú­ceho ľud­ské prvky,

3. umelé oplodnenie ľudského vajíčka, asis­to­vanú repro­duk­ciu, pre­nos ne­na­ro­de­ného die­ťaťa, pred­im­plan­tačnú ge­ne­tickú diag­nos­tiku, ná­hrad­né ma­ter­stvo, vy­u­ží­vanie ľud­ského tela, tela ne­na­ro­de­ného die­ťaťa, or­ga­nizmu ne­na­ro­de­ného die­ťaťa alebo ich častí na do­siah­nutie zisku, gé­no­vú te­ra­piu a gé­no­vé tech­niky na po­hlav­ných bun­kách člo­veka a na bun­kách ne­na­ro­de­ného die­ťa­ťa, spá­ja­nie ľud­ských ge­ne­tic­kých prvkov a zvie­ra­cích ge­ne­tic­kých prvkov alebo čin­nosti za­ká­za­né pod­ľa čl. 16 ods. 2 písm. o) Ústavy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

5 až 12 rokov len zato, že si nechajú umelo oplodniť va­jíč­ko? Fun­da­men­ta­lis­tický ka­to­lícky hu­mus!!!

Poďme k Vašečkovi. Viete, čo je v sku­toč­nosti „gen­de­rová ide­o­ló­gia“? Snaha se­xu­ál­nych men­šín, aby boli v spo­loč­nosti rov­nako reš­pek­to­vané ako „ma­jo­ritná“ he­te­ro­se­xu­álna väčšina. Ži a nechaj žiť! Toto pra­vidlo ka­to­lícki fa­na­tici ne­rešpek­tujú.

Čo sa ukrýva za snahou zakázať nedeľný predaj? Nič iné, len k­ato­líci oča­ká­vajú, že keď ne­budú môcť ľudia v ne­deľu ísť do ob­chodu, že pôjdu do kos­tola. O nič iné im totiž nejde. Taká je pravda! Lenže žijú v blude, pre­tože keď ľudia ne­budú môcť ísť do ob­chodu, tak ne­pôjdu nikam, už iste nie do kos­tola, alebo sa vy­berú na pre­chá­dzku. Iste, pre­chá­dzka v prí­rode je zdravá, ale zá­kon o zá­kaze je proti slo­bode. Ľudia majú mať právo pod­ni­kať, pre­dá­vať, na­ku­po­vať, kedy chcú. Keby bol záujem spo­tre­bi­te­ľov na­ku­po­vať hoci aj o pol­noci, ob­chod­níci by mali ot­vo­re­né aj vtedy. Trh sa to­tiž prispô­so­buje zá­kaz­níkom. Nie je správne, ak sa do trhu takto ne­cit­livo za­sa­huje ná­bo­žen­sky pod­ku­tými po­li­tik­mi.

Sú fundamentalisti proti registrovaným partnerstvám? Čo im vadí na tom, aby dvaja životní partneri mohli byť navzájom in­for­mo­vaní u le­ká­rov o zdra­vot­nom stave? Keď už, potom zmeňte zákon aj pre he­te­ro­se­xu­álov, aby tiež boli po­vinní lekárovi pred­ložiť no­társke osved­čenie o po­vo­lení dozve­dieť sa zdra­vot­ný stav svojho partnera! Buďme si rovní vo všet­kom! Prečo má mať štátnu vý­ho­du len he­te­ro­se­xuál? Tu ide o jasnú dis­kri­mi­náciu ho­mo­se­xu­álov.

Je sporné chrániť život od počiatku. Prípad od prí­padu. Stav po zná­sil­není nie je vôbec, ale vôbec „po­žeh­naný“. Je potrebné reš­pek­tovať aj záujmy ženy. Keď žena potratí zygotu, zavrú ju ka­to­lícki fa­na­tici do vä­ze­nia? Na koľ­ko rokov? 5 až 12? Žena po zná­sil­není nie je povinná 9 me­sia­cov nosiť v brušku neželané dieťa, len preto, aby ula­ho­dila ka­to­lí­kom!!! Inter­rup­cie sú teraz v zákone veľmi dobre ošetrené. Nie je dô­vod zná­sil­ňo­vať sú­časný zákon z ná­bo­žen­ských dô­vo­dov. Na Slo­ven­sku ne­žijú len fa­na­tickí ka­to­líci. Na Slo­ven­sku je podľa sčí­ta­nia z roku 2021 už 23,79 % ľudí, ktorí sú bez ná­bo­žen­ského vie­ro­vy­zna­nia. Podľa mňa ich počet bude na­rastať spo­loč­ne s fun­da­men­ta­lis­tic­kým fa­na­tizmom bi­got­ných ka­to­líkov.

Ľudia, nevoľte, prosím, hnutie OĽANO. Nevráťme sa späť do stre­do­veku. Možno by fa­na­tici naj­radšej za­viedli späť upa­ľo­va­nie „bo­so­riek“. Našťastie, už aj mnohí ka­to­líci sa prebrali, pou­čili, a už nie je toľko fun­da­men­ta­listov medzi ná­bož­nými. A voľba ne­vo­liť sa týka aj kotle­bov­cov či KDH.

12. júla 2022 som napísal: Dávajme si pozor na ne­bez­peč­ných fun­da­men­ta­listov. A platí to stále, ako me­mento!


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *