Kategórie
Tlačové správy

Poznáme výsledky anticeny Sexistický kix

Anticeny odbornej poroty a verejnosti si od­ná­ša­jú cestovná kan­ce­lá­ria a pánske holičstvo. Ini­cia­tíva aj v tomto ročníku udelila pozi­tívne oce­ne­nie Kumšt bez sexizmu, získala ho reklama rea­gu­júca na te­ro­ris­tický útok v Teplárni.

V šiestom ročníku anticeny vyhlásila iniciatíva Sexistický kix výsledky v bra­tislav­skej A4 – Priestore súčasnej kultúry. Urobila tak v týždni, v ktorom sa začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (25. no­vem­bra – 10. de­cem­bra 2023). Odborná porota sa zhodla na anti­cene pre cestovnú kan­ce­lá­riu BUBO, ve­rej­nosť roz­dala naj­viac dislajkov za­dá­va­te­ľovi Menssion Barbershop MT (predtým On Edge Martin – Barber shop, nomi­no­vaný pod týmto názvom). Oce­nenie Kumšt bez sexizmu odovzdala iniciatíva spo­loč­nosti Slovak Telekom za kam­paň súvisiacu s mi­nu­lo­roč­nými tragickými udalosťami v Teplárni.

V šiestom ročníku bolo nominovaných 102 reklám. Do hla­so­va­nia sa zapojilo spolu 1 918 ľudí, ktorí rozdali 35 255 dislajkov.

„Verejnosť dala množstvo hlasov reklamám, ktoré ob­sa­ho­vali prvok sexu­ali­zácie. Ten sa často objavuje v prvo­plá­no­vých vizuáloch, ktoré od se­xua­li­zácie mylne oča­ká­vajú zvýšenie predaja. Za­dá­va­telia si však ne­uve­do­mujú, že sex nepredáva. Na prvých priečkach sa umiestnili aj reklamy, ktoré obsahovali prvky násilia,“ uviedla Michaela Jankovičová, spo­lu­orga­ni­zá­torka anti­ceny Sexistický kix.

Takmer 40 % hlasov dostal od ve­rej­nosti Menssion Barbershop MT

Proti vizuálu zadávateľa Menssion Barbershop MT sa vyslovilo 38,6 % ľudí zapojených do hla­so­vania o anti­cene. Reklama zobrazuje proces holenia, v kto­rom je polo­nahá žena v ne­pri­ro­dze­nej se­xua­li­zo­va­nej pozícii. Zároveň ukazuje nerovný vzťah zákazníka a ho­ličky, ktorá pôsobí, akoby mu mala posky­to­vať aj iné služby a jasne signalizuje dostupnosť ako sexuálny objekt.

V shortliste prvých piatich reklám, ktorým verejnosť dala naj­viac dislajkov, sa za Menssion Barbershopom MT umiestnili no­mi­nácie za­dá­va­te­ľov: Umyjeme.top, Alarmy & kamery, cestovná kan­ce­lá­ria BUBOQwerty bikelife.

„Spomínané prvky násilia sú zjavné v reklame na alarmy na­bá­da­jú­cej na kon­trolu a pre­nasle­do­va­nie/stal­king žien. Ženské telo je v nej explicitne zobra­zené ako sexuálny objekt. Vizuál za­dá­va­te­ľa Qwerty bikelife nepokryte navádza na se­xu­álne obťa­žo­va­nie a ná­silie. Žena v reklame je zároveň frag­men­to­vaná, vidieť len jej polo­nahý zadok, ktorého sa dotýka mužská ruka,“ doplnila Michaela Jankovičová, spo­lu­orga­ni­zá­torka anti­ceny Sexistický kix.

Podľa deväťčlennej odbornej poroty si anti­cenu naj­viac zaslúžila reklama, ktorá spája sexizmus, rasizmus a ko­lo­nia­lizmus

Odborníčky a odborníci z oblasti rodovej rovnosti a marketingu sa zhodli na ude­lení anti­ceny reklame cestovnej kan­ce­lá­rie BUBO, ktorá tento rok vy­vo­lala veľkú vlnu kritiky. Video, v ktorom majiteľ firmy Ľuboš Fellner ukazuje na sku­pinu žien a po­zýva mužov z Európy do Afriky, údajne po odpore zo­strany verejnosti stiahli. Zostalo však uve­rej­nené na face­bookovej stránke firmy, a preto sa ocitlo aj medzi no­mi­ná­ciami. K videu pri­budli aj ďalšie spôsoby nevhodnej pro­pa­gá­cie služieb, ktoré agentúra ponúka.

„Kategória sama osebe, nemôže zostať bez kixu – biely pán prišiel navštíviť do­mo­rodé oby­va­teľky, pred­vádza ich svojej spo­loč­nosti a po­núka na vy­žitie ďalším bielym pánom. Navzájom sa tu zná­so­buje inten­zita sexizmu s ra­sizmom, po­vý­še­nec­kým ko­lo­nia­lizmom a tzv. male gaze, hod­no­tia­cim mužským pohľadom. Je v tom ob­cho­do­vanie s ľuďmi, ko­mo­di­fi­kácia žien aj zápasu za ženské práva – hru­bo­zrnné zne­vá­ženie významu Medzi­ná­rod­ného dňa žien,“ povedala porotkyňa Jana Cviková z fe­mi­nis­tickej orga­ni­zácie ASPEKT.

Výsledok hlasovania poroty komentovala aj Oľga Pietruchová, rodová expertka a po­rot­kyňa anti­ceny: „Absurdné je aj ne­zmy­selné tvrdenie, že v Spo­je­ných arabských emirátoch vládnu ženy. Pritom vraždy zo cti sú stále kultúrne akcep­to­vané a vy­datá žena potre­buje po­vo­lenie manžela alebo súdu, aby mohla pracovať mimo domu. V Južnej Afrike patrí počet zná­sil­není k naj­vyš­ším vo svete. Kuba aj Južná Afrika sa na­chá­dzajú na Gender Equality Indexe hlboko pod Slovenskom, ktoré je na po­merne neslávnom 45. mieste, kým Kuba na 69. a Juho­africká re­pub­lika na 93. mieste. Naozaj krajiny, kde vládnu ženy?“

V shortliste piatich reklám, o ktorých porota rozhodovala, boli okrem cestovnej kan­ce­lá­rie BUBO aj vizuály týchto za­dá­va­te­ľov: Ministerstvo práce, so­ciál­nych vecí a ro­diny SR, Alarmy & kamery, DráčikDeutschMann Inter­na­tio­nale Spedition.

Nominácie hodnotila odborná porota v zložení: literárna vedkyňa Jana Cviková z fe­mi­nis­tickej orga­ni­zá­cie ASPEKT, riaditeľka Aliancie žien Slo­ven­ska Katarína Farkašová, so­cio­lo­gička a členka arbitrážnej komisie Rady pre reklamu Oľga Gyárfášová, rodová expertka Petra Havlíková z českej orga­ni­zá­cie NESEHNUTÍ, expertka v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv Oľga Pietruchová, zakla­da­teľ­ka plat­formy Ne­vi­di­teľné a mar­ke­tin­gová stra­te­gička Monika Farkašová, filmový kritik Peter Konečný, kreatívny riaditeľ agentúry Slovák & Friends Róbert Slovák a krea­tívny, stra­te­gický ria­di­teľ a spo­lu­ma­jiteľ agentúry TRIAD Martin Woska.

Za príklad pozitívnej praxe si cenu odniesol Slovak Telekom

Iniciatíva aj tento rok udelila ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu zadávateľovi za reklamu, ktorá pod­po­ruje diverzitu a inklúziu. V aktu­ál­nom ročníku si cenu od­niesla spo­loč­nosť Slovak Telekom za reklamu Ča­ka­nie na od­po­veď.

Čakanie na odpoveď.

„Reklama od Slovak Telekomu otvorene zobrazila obavy, ktoré LGBTI+ ľudia na Slo­ven­sku každo­denne po­ci­ťu­jú v dôsledku te­ro­ris­tic­kého útoku na Zá­mockej ulici. Pri prí­le­ži­tosti výročia tejto bolestivej udalosti firma priniesla silné, dôležité a citlivo podané posolstvo, ktoré pou­ka­zuje na to, že každý človek má právo na život v bez­pečí a reš­pekt. Oce­ňu­jeme aj to, že Slovak Telekom neostal iba pri slo­vách, ale aj finančne pod­po­ril orga­ni­zácie, ktoré po­má­hajú pre­sa­dzo­vať práva LGBTI+ ľudí na Slo­ven­sku,“ uviedol kolektív ini­cia­tívy v odô­vod­není roz­hod­nutia venovať oce­ne­nie Telekomu.

„Cieľom našej komunikácie pod platformou Rešpekt, je pou­ka­zo­va­nie na potrebu empatie a po­ro­zu­me­nia v našej spo­loč­nosti. Tragické situácie, akou bola aj streľba na Zá­mockej, sú momenty, kedy vieme pre­zen­to­vať naše hod­noty a postaviť sa za tých, ktorí to naj­viac potrebujú,“ hovorí Ondro Mikuš, senior social and online brand manager Slovak Telekom.

Foto:

Reklama od Menssion Barbershopom MT
Reklama od Menssion Barbershopom MT.
Reklama od cestovnej kancelárie BUBO
Reklama od cestovnej kancelárie BUBO.
Reklama od Qwerty bikelife
Reklama od Qwerty bikelife.
Pozitívne ocenenie Kumšt bez sexizmu 2023
Pozitívne ocenenie Kumšt bez sexizmu 2023.

Autorka: Jitka Dvořáková.

Jedna odpoveď na “Poznáme výsledky anticeny Sexistický kix”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *