Kategórie
Tlačové správy

Katolícka cirkev pri novele Trestného zákona nepochopiteľne mlčí

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k no­ve­le Trestného zákona a ka­to­líckej cirkvi na Slo­ven­sku.

Na Slovensku sme si už zvykli na to, že ka­to­lícki biskupi sa pra­vi­del­ne vy­jadru­jú k ak­tu­ál­nemu dianiu. Čo sa však týka schvá­le­nej novely Trestného zákona a zní­že­nia sadzieb premlčania pri zná­sil­není, tu podľa strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SaS) ne­po­cho­pi­teľ­ne mlčia. Nové pra­vid­lá sa pri­tom dotknú abso­lútne všet­kých, celej spo­loč­nosti a aj ve­ria­cich.

„Pred prezidentskými voľbami trnavský arcibiskup ho­vo­ril, že tí, ktorí budú voliť Zuzanu Čaputovú, páchajú ťažký hriech. Iní kňazi zas robili v kosto­loch reklamu ĽSNS, ktorých kan­di­dáti boli odsú­dení za extré­mizmus. Biskupi sa vy­jadru­jú k LGBTI, k in­ter­rup­ciám, ku všet­kému mož­nému. Vtedy sú odvážni až ra­di­kálni. Ale keď ide o rozklad právneho štátu, o ra­di­kál­ne zní­že­nie trestov za ko­rup­ciu či o zní­že­nie premlčacích dôb pri zná­sil­není, tak absurdne mlčia,“ po­ve­dal pod­pred­seda SaS Branislav Gröhling.

K trestnej novele sa podľa Janky Bittó Cigánikovej vyjadril už takmer každý, do­kon­ca aj evan­je­lická cirkev vy­jadrila vážne zne­po­ko­je­nie, keďže úctu k spra­vod­li­vosti a rešpek­to­va­nie zákona po­va­žuje za základ sta­bil­nej a bez­peč­nej spo­loč­nosti.

Kde je však teraz katolícka cirkev a Kon­fe­ren­cia biskupov Slo­ven­ska? Kde je jej názor na tieto obludné a ha­neb­né zmeny? Faktom je, že fun­go­va­nie cirkví je fi­nan­co­vané štátom, čo zna­me­ná, že ho v ko­neč­nom dôsledku pla­tíme všetci. Ne­ro­zu­miem, prečo nemá potrebu zastať sa veriacich, ktorých schvá­lená novela Trestného zákona v mno­hých smeroch môže ra­di­kálne poško­diť. A nie­len ich, ale kaž­dého jed­ného bež­ného občana Slo­ven­ska,“ uviedla pod­pred­sed­níčka SaS Janka Bittó Cigániková.


Autor: Ondrej Šprlák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *