Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Projekt Umenie ako dôkaz predstavili v utorok 12. sep­tem­bra 2023 na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Poľskom inštitúte v Bra­tis­lave partneri projektu.

„Je dôležité iniciovať projekt, ktorého cieľom je pod­po­ro­vať kritické myslenie, ove­ro­vanie si faktov a roz­ví­ja­nie inter­vencií v oblasti mas­me­diálnej gra­mot­nosti,“ zdôraznila Anna Opalińska, riaditeľka Poľského inštitútu.

„Pre klaster EUNIC Bratislava, ktorý združuje európske kultúrne inštitúty na Slo­ven­sku a kto­rému v sú­čas­nosti predsedá České centrum Bratislava, pred­sta­vuje téma fake news a de­zinfor­mácií prio­ritnú agendu. Pro­jekt Art as Evidence za­me­raný na mladú ge­ne­ráciu je vlajkovým projektom siete pre túto aktuálnu tému,“ uviedla Monika Koblerová, riaditeľka Českého centra Bratislava a pred­sed­níčka klastra EUNIC Slovensko.

V čoraz zložitejšom masmediálnom prostredí s množstvom plat­fo­riem, kanálov a diskusných fór sa totiž ľahko šíria de­zinfor­mácie, falošné správy, vojnová pro­pa­ganda a kon­špi­račné teórie.

Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Uni­ver­zity sv. Cyrila a Metoda dospel k záveru: „Slováci patria medzi tých, ktorí naj­čas­tejšie veria kon­špi­rač­ným teóriám, po tom, čo krajina zazna­me­nala jedno z naj­vyšších skóre, aké kedy bolo na­me­rané v kon­špi­rač­nom indexe.“

„Mladá generácia je obzvlášť zraniteľná, pretože pandémia prinútila celú ge­ne­ráciu mladých dospelých k di­gi­tál­nej izo­lácii a uro­bila ich zra­ni­teľ­nými voči týmto formám online ma­ni­pu­lácie. Pri hroznom te­ro­ris­tickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bra­tis­lave sme práve videli, ako môžu kon­špi­račné teórie na so­ciál­nych sieťach viesť aj ku sku­toč­nému násiliu,“ povedal riaditeľ Goetheho inštitútu Markus Huber.

Téma dezinformácií je mimoriadne nástojčivá v ob­do­bí, kedy si Slo­ven­sko volí nový par­la­ment. Veľa mladých ľudí pôjde voliť po prvý­krát.

„Práve mladí ľudia sú často vystavení de­zin­for­má­ciám, keďže kon­zu­mujú veľké množstvo obsahu sle­do­va­ného na so­ciál­nych sieťach. Často im chýbajú nástroje na inter­pre­táciu prijatých infor­mácií alebo na po­cho­pe­nie toho, s akým zámerom sú infor­mácie šírené,“ skonštatoval riaditeľ Francúzskeho inštitútu Olivier Favry.

Ondrej Križko z Veľvyslanectva Holandského kráľovstva vyzdvihol umelecký rozmer projektu.

„Pokiaľ ide o svet dezinformácií, umenie môže byť jedným z rie­šení ako spo­ma­liť šírenie neprávd a ma­ni­pu­la­tív­nych infor­mácií. Kľúčovou je najmä úloha umenia pri rie­šení kritických otázok a mož­nosť pozrieť sa na infor­mácie formou, ktorá može byť mladým ľuďom omnoho bližšia.“

Okrem série podujatí je hlavným výstupom projektu webová stránka Art as Evidence. Stránku a jej funkcio­na­lity pred­stavil slovenský dizajnér Eugen Korda. Je určená pre­do­všetkým pre mla­dých ľudí vo veku 15 až 20 rokov. Infor­muje o cie­ľoch pro­jektu a pri­pra­vo­va­ných i zre­a­li­zo­va­ných po­du­ja­tiach, obsahuje uži­točné odkazy a kon­takty, kde sa dá o téme de­zinfor­mácií dozvedieť viac. Pracuje s motívom lightdark mode, ktorý porovnáva bežnú prax influencerov uchá­dza­júcich sa o po­zor­nosť publika s ne­ka­lými praktikami de­zinfor­mačnej scény. Tieto praktiky vo svojich videách vysvetlí známy slovenský influencer Duklock.

Na stránke je k dispozícii aj report a záznam jú­no­vého otvá­ra­cieho po­du­jatia s ukra­jin­skými expertmi na de­zinfor­mácie Alyonou Romaniuk a Kyrylom Bezkorovainyim.

Najbližšie podujatia

Diskusia a workshop s autormi knihy Digitálny fašizmus
18. 9. o 18.00 čítanie a diskusia
19. 9. o 9.00 workshop pre učiteľov aj širokú verejnosť
Miesto: Goethe-Institut

Brilantná historicko-politologická esej medzi­ná­rodne uzná­va­ných nemeckých expertov Maika FielitzaHolgera Marcksa ponúka zro­zu­mi­teľnú a či­ta­teľsky príťažlivo napísanú analýzu toho, čo by sme mohli označiť za „digitálny fašizmus“. Podarilo sa im ukázať, ako techniky zahmlie­va­nia a ma­ni­pu­lácie ko­reš­pon­dujú s fun­go­vaním so­ciál­nych mas­médií, ktoré zosilňujú obavy, strach a šíria tzv. „post-pravdy“. Kniha Digitálny fašizmus zvažuje možné scenáre bu­dúc­nosti a pri­náša i nie­koľko so­fis­ti­ko­va­ných návrhov, ako proti ra­di­kálnym ten­den­ciám a extré­mizmu bojovať a chrániť tak demo­kraciu.

Na workshope Maik Fielitz a Holger Marcks ukážu, prečo môžu pravicoví extrémisti tak úspešne šíriť svoje posolstvá na inter­nete a čo sa s tým dá robiť. Po krátkom úvode budú obaja odborníci spo­ločne s účastníkmi disku­to­vať o nástrojoch a tech­ni­kách ra­di­ka­li­zácie. Cieľom se­mi­nára je rozvíjať kom­pe­tencie v oblasti chápania demo­kracie a ne­bez­pe­čen­stva ne­ná­vistných prejavov, ma­ni­pu­lácie a pra­vi­covej agi­tácie, aby sa získané poznatky mohli začleniť do pe­da­go­gickej praxe.

Workshop je určený pre učiteľov a uči­teľky, výskum­níkov a výskum­níčky; a za­in­te­re­so­va­né publi­kum. Potrebná je znalosť nemčiny.

Podujatie je súčasťou formátu Literárny salón, ktorý Goethe-Institut orga­ni­zuje s pod­po­rou Nadácie Volks­wagen Slovensko.

Game jam Art as Evidence
6. 10., 13. 10., 14. 10.

Do 30. septembra sa môžu študenti a študentky stredných škôl v Bra­tis­lav­skom, Trnavskom a Nitrianskom kraji prihlásiť na game jam, v ktorom sa naučia vytvoriť textovú video­hru a zá­ro­veň sa dozvedia, ako sa orien­to­vať vo svete de­zinfor­mácií. Video­hra pomôže pochopiť kom­pli­ko­vaný systém hoaxov a de­zinfor­mácií. Pri vývoji budú štu­dentov spre­vádzať pro­fe­sio­náli zo soft­vé­ro­vého vývoja a hier, žurnalisti, psy­cho­ló­govia a pro­jek­toví manažéri.

Kapitalks Art as Evidence
12. 10.
18.00 – 19.00 Kapitalks: Továreň na lži: Výroba kli­ma­tic­kých de­zinfor­mácií, Vojtěch Pecka
19.00 – 20.00 Kapitalks: Konšpiračné teórie a de­zinfor­mácie – prečo im ľudia veria a aké to má dosledky?
Miesto: Goethe-Institut

Prednáška s názvom Továreň na lži: Výroba kli­ma­tic­kých de­zinfor­mácií bude vychádzať z knihy autora Vojtěcha Pecku s rov­no­menným názvom. Autor predstaví exkurz do výroby kli­ma­tic­kých de­zinfor­mácií na kon­krét­nych príkladoch zo sve­to­vého i českého kontextu.

Diskusiu so sociológom Vojtěchom Peckom, odbor­ní­kom na infor­mačnú bez­peč­nosť Tomášom Kriššákom a ria­di­te­ľom Inštitútu pre demo­kraciu pri UMB & Data Society Lab Jozefom Michalom Mintalom bude mo­de­ro­vať Frédérique Halászová.

Premietanie filmu Čo ste urobili Rusom a diskusia
5. 11.
Miesto: A4 priestor pre súčasnú kultúru

Záverečné podujatie – projekcia do­ku­men­tár­neho filmu Michala Fuliera a Jany Bučka Kovalčíkovej – sa usku­toční v rámci festi­valu Jeden svet (3. – 9. 11.). Ako to, že sa fašizujúce posolstvá a de­zinfor­mácie na Slo­ven­sku tak ľahko uchytia? Ako to, že Slo­ven­sko v pod­pore Ruska tak významne prečnieva oproti zvyšku Európy? Nie je to len odrazom hlbšieho problému našej spo­loč­nosti, ktorý pre­hlia­dame a vysvet­lenia hľa­dáme v zjedno­du­šo­vaní typu „ne­ve­dia sa o seba postarať“, „zle sa učili“ a „ne­ve­dia kriticky myslieť“.

Výskumy naznačujú, že ľudia, ktorí zažívajú frustráciu a svoj život hod­no­tia ako ne­pred­ví­da­teľný, bez mož­nosti ho kontrolovať, a ktorí po­ci­ťujú vysokú ne­dô­veru – nie­len k inšti­tú­ciám, ale aj v rámci medzi­ľudských vzťahov –, sú náchyl­nejší veriť kon­špi­rač­ným teóriám. A ktorí žijú v prak­ticky per­ma­nen­tnej ne­istote.

Po projekcii sa uskutoční diskusia s tvorcami a Petrom Ivaničom (Svet medzi riadkami).

Foto: (© Peter Korček)

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
Art as Evidence – Umenie ako dôkaz

Ďalšie výstupy projektu

Novinové články

Počas trvania projektu vznikne séria textov na re­le­van­tné témy. Všetky články budú uve­rej­nené v rámci pre­bie­ha­jú­ceho ko­mu­ni­kač­ného procesu s cieľom pod­nietiť diskusiu a budú publi­ko­vané v no­vi­nách Kapitál a v Miscom­mu­ni­cation Newspaper. Prvý publi­ko­vaný článok: Pavlína Meľuchová, Pia Lamberty: Pocit straty kontroly a vyčle­ne­nia zo spo­loč­nosti nás robí ná­chyl­nej­šími kon­špi­ro­vať, Kapitál, 24. mája 2023.

Miscommunication Newspaper

Publikácia bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo pred­sta­vuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii za­darmo počas festi­valu Jeden svet.

Edukačný materiál pre školy

V rámci projektu sa pripravujú vzdelávacie materiály pre školy, ktoré sa po skon­čení pro­jektu môžu používať na základe bez­plat­nej licencie.

Partneri projektu

Art as Evidence je projekt EUNIC Cluster Bratislava (České centrum Bratislava, Francúzsky inštitút na Slo­ven­sku, Goethe-Institut Slovensko, Poľský inštitút v Bra­tis­lave, Veľ­vysla­nectvo Holandského krá­ľov­stva na Slo­ven­sku) a Inšti­tútu pre aktívne občianstvo, novín Kapitál, filmového festi­valu Jeden svet, Kunsthalle Bratislava a zdru­že­nia Mladý pes. EUNIC – European Union National Institutes for Culture – je sieť národných kultúrnych inšti­tútov a orga­ni­zá­cií krajín EÚ s 39 partnermi zo všet­kých členských štátov EÚ a pri­dru­že­ných krajín.

Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) bol založený v roku 2015 s víziou prispieť k rozvoju vyspelej, fungujúcej a udrža­teľnej občianskej spo­loč­nosti za­lo­že­nej na aktívnych, rešpek­tu­júcich, pozorných a kri­ticky mysliacich občanoch.

Kapitál je mesačník založený v roku 2017 v Bra­tis­lave. Jeho cieľom je posky­to­vať kritický pohľad na spo­lo­čenské a kul­túrne javy doma i v zahra­ničí.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná každý rok začiatkom novembra. Festival orga­ni­zuje Človek v ohrození, n.o.

Jeden svet predstavuje súčasné do­ku­men­tárne filmy z celého sveta, oce­nené na prestížnych filmových festi­va­loch, spolu s diskusiami a sprie­vod­nými po­du­ja­tiami prístupnými širokej ve­rej­nosti vrátane rôznych hendi­ke­po­va­ných komunít.

Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inšti­túcia. Nemá stálu zbierku a za­me­riava sa na pre­zen­táciu širokého spektra prístupov sú­čas­ného umenia. Jej cieľom je fun­go­vať ako inkluzívny spo­ločný priestor anga­žo­va­nosti medzi (ne)pro­fe­sio­nálmi. Okrem dra­ma­turgie dočasných výstav sa za­me­riava na spo­lu­prácu s inými inšti­tú­ciami, medzi­odbo­rové vzťahy a sprostred­ko­vanie diskurzívnej a vzde­lá­va­cej výmeny.

Mladý pes – Kombináciou umenia a infor­mač­ných tech­no­lógií vytvá­rame jedi­nečné a ori­gi­nálne zážitky. Mladý pes sa zrodil v roku 2010 z nad­še­nia štu­dentov pre rôzne formy tvo­ri­vosti a krásy – nielen v umení, ale aj v tech­nike a vede. Od sa­mého začiatku Mladý pes pre­zen­to­val pro­jekty, ktoré spájajú tieto rôzne oblasti. Cieľom je zdô­razniť význam spolu­práce a uká­zať možnosti vyu­ží­va­nia tech­no­lógií v krea­tívnom zmysle.


Autori: Linda Gillmayr, Goethe-Institut a Mário Kyseľ, Poľský inštitút.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *