Kategórie
Zošity humanistov

„LGBT pritvrdila“

AZN, nezisková organizácia s ini­cia­tí­vami na ochranu voľnej nedele a tra­dič­nej rodiny, uve­rej­nila na svojej stránke 12. ja­nu­ára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme poly­ga­miu a in­cest! Ne­ú­čas­ťou v re­fe­ren­de takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pri­po­mienky.

V prvom rade protestujem proti emo­cio­nál­nemu až útoč­nému spô­so­bu vašej reči. Nech­ceme vše­o­becnú poly­ga­miu ani incest, ako ani pápež František nechce vše­o­becnú homo­se­xu­a­litu, ale myslíme si, rovnako ako on, že je načase zmierniť tra­dičný názor na ur­čité javy mo­der­ného spo­lo­čen­ského života. Čo je na tom bar­bar­ské a patrí na hno­jisko akejsi luzy? Ako sa môžete takto vyjadrovať v čase, keď aj sám pápež uznáva potrebu nového prístupu v za­ob­chá­dza­ní s okra­jo­vými men­ši­nami a ich vše­o­bec­nými ľudskými právami? Kul­túra smrti, bar­bar­stvo, krvi­smil­stvo – čo sú to za vý­razy? Kto ste, aby ste… boli pápežskejší ako pápež?

Vytýkate mi, že pripisujem význam zriedkavosti výskytu incestu v dnešnej spo­loč­nosti. Robí to Nemecká etická rada vo svojom od­po­rú­čaní libe­ra­li­zácie § 173 (desať prípadov incestu ročne), robí to švaj­čiarska vláda pri rov­na­kej úvahe o tomto probléme (tri-štyri prípady ročne); pre vás sú tieto inšti­tú­cie luza? Sú aj váž­nej­šie sexuálne problémy na rie­še­nie.

Vytýkate mi „barbarský“ argument, že láske dvoch ľudí nemôžu byť kladené žiadne zákonné pre­káž­ky, a to ani vtedy, keby dieťa z tohto vzťahu malo mať ge­ne­tické choroby.

Existuje pri inceste zvýšené riziko pre ge­ne­tické ocho­re­nia? Isteže, ale len pre také, ktoré sú za­prí­či­ne­né jed­ným do­mi­nan­tným génom. Rodičia môžu byť klinicky zdraví, ale pri inceste majú obi­dvaja vlohu pre ur­čitú chorobu, takže ich dieťa bude mať výrazne zvýšené riziko ocho­re­nia. Mono­ge­ne­tické ochorenia postihujú asi 1 % novo­ro­den­cov, ale z ti­sí­cov týchto chorôb pri­chá­dza do úvahy len hŕstka, napríklad mukoviscidóza a fe­nyl­ke­to­nú­ria. Prin­ci­piálne by sa dali na tieto choroby robiť pred ocho­re­ním testy, ale to sa pre ich zriedkavosť samo­zrejme nerobí prv, než sú tu klinické príznaky. Zvýšené riziko pre cho­ro­by vy­vo­lané celým zväzkom génov sa pri inceste ne­zistilo (Markus Nöthen).

Keby sa malo brať do úvahy poškodenie detí pri in­ces­tnom vzťahu a tento za­ká­zať, muselo by sa plodenie zakázať aj ženám nad 40 rokov a te­lesne a men­tálne postihnutým.

Eugenický argument nemôže hrať žiadnu rolu, pre­to­že je tu pre­na­tálna diagnostika a najmä repro­duk­tívne seba­ur­če­nie. Za na­ro­de­nie možno postihnutého dieťaťa sú zod­po­vední rodičia, štát ho už dnes nemôže zakázať. To ná­rod­no­so­cia­lis­tický štát v roku 1933 zákonom bránil vzniku ge­ne­ticky ne­že­la­ného (vraj menej­cen­ného) potomstva a ľudí s ge­ne­tickými odchýl­kami zbavil občianskych práv a hro­madne vraždil.

Dávate nám nelogickú otázku, či považujeme za správne, aby sa zákaz incestu vzťa­ho­val aj na ge­ne­ticky prí­buz­ných homo­se­xu­álov. Či ja chcem niekomu zakázať incest? Len odradzujem od neho. Niektorí vravia, že je to trestný čin bez obete, tak prečo ho trestať?

Za osobitne nebezpečne závažný považujem váš zrejme ne­ga­tívny postoj k se­xu­ál­nym vzťahom a man­žel­stvu telesne alebo men­tálne postihnutých. To ne­mô­žete vravieť nahlas – za­budli ste na kon­cen­tračné tábory, ale aj na ma­tu­ran­tov s Dow­no­vým syndró­mom, vrodene slepých a hlu­cho­ne­mých či konterganové deti?

Predstavou manželstva medzi homosexuálnym otcom aj synom sa vaše fan­ta­zí­ro­va­nie pre­nieslo do výšin markíza de Sade, ktoré sú väčšine z nás nechutné.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 103 v piatok 16. januára 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *