Kategórie
Tlačové správy

Lákavé legálne praktiky obchodníkov

V rámci našej činnosti sa stretávame s mno­hý­mi ne­ka­lý­mi prak­ti­kami obchod­ní­kov. Na tie myslí i zákon, ktorý nie­ktoré vy­me­no­vá­va, k iným posky­tuje vše­o­becný návod a všetky za­ka­zu­je. Obchod­níci však po­u­ží­vajú mnoho praktík, ktoré sú pre spo­tre­bi­te­ľov lákavé a úplne v sú­lade s práv­nymi pred­pismi.

Kategórie
Tlačové správy

Poznáme výsledky anticeny Sexistický kix

Anticeny odbornej poroty a verejnosti si od­ná­ša­jú cestovná kan­ce­lá­ria a pánske holičstvo. Ini­cia­tíva aj v tomto ročníku udelila pozi­tívne oce­ne­nie Kumšt bez sexizmu, získala ho reklama rea­gu­júca na te­ro­ris­tický útok v Teplárni.

Kategórie
Tlačové správy

Pozvánka na vyhlásenie výsledkov 6. ročníka anticeny Sexistický kix

Zažite na vlastnej koži slávnostné odovzdávanie anticien, na ktorom sa netlieska. Pozývame vás na vyhlá­se­nie anti­ceny Sexistický kix.

Kategórie
Tlačové správy

Hlasovanie verejnosti v anticene Sexistický kix je otvorené

Iniciatíva vyzbierala 102 nominácií na anti­cenu. Verejnosť o nej môže hlasovať do 12. no­vem­bra 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Nominácie na sexistické kixy sú spustené

Ešte niekoľko týždňov môžete no­mi­no­vať reklamné vizuály so se­xis­tic­kými prvkami na anti­cenu.

Kategórie
Tlačové správy

Iniciatíva Sexistický kix analyzovala nástroje na odstraňovanie sexistickej reklamy

A hneď ich aj otestovala.