Kategórie
Zošity humanistov

Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám

Hrozením výpoveďou tým zamestnancom ka­to­líckych za­ria­dení, ktorí uzatvárajú do matriky za­pí­sané rov­na­ko­po­hlavné partnerstvá, sa katolícka cirkev v Ne­mecku naďalej pokúša diskri­mi­no­vať páry homo­se­xu­álov a lesieb.

Vyhlásenia zástupcov katolíckej cirkvi v tomto smere treba po­va­žo­vať za pro­ti­zá­kon­ný zákaz za­mestná­va­nia rov­na­ko­po­hlav­ných párov, ktoré sa verejne priznávajú k svojej láske. Hoci Spolkový ústavný súd len nedávno potvrdil zákon o ži­vot­nom partnerstve, katolícka cirkev neústupne po­kra­čuje na svojej ceste a zatláča homo­se­xu­ál­nych mužov a les­bické ženy na okraj spo­loč­nosti.

Nemecký humanistický zväz žiada katolícku cirkev, aby bezod­klad­ne uznala zákon o rov­na­ko­po­hlav­ných partner­stvách a skon­čila svoje križiacke ťaženie proti nemu. Cirkevné za­ria­de­nia (školy, ne­moc­nice, banky) nie sú bezprávny priestor.

Mnohé cirkevné zariadenia dostávajú z ve­rej­ných roz­poč­tov miliar­do­vé príspevky. Napriek tomu štát pri­púšťa, že sa cirkevným zamestnancom obme­dzu­jú ich ústavou za­ru­čené práva. Finančné príspevky pre cirkvi treba urobiť závislými od toho, na­koľ­ko sa pod­ro­bia zákonným pred­pi­som vše­o­bec­ného finan­čného práva.

Toľko hovorí vyhlásenie Nemeckého hu­ma­nis­tic­kého zväzu z 13. 8. 2002.


Autor: Zväz humanistov.

Prameň: Diesseits, č. 60, 16/3, s. 14, 2002.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 34 v nedeľu 10. novembra 2002.

Jedna odpoveď na “Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *