Kategórie
O politike

Komunista opäť naletel falošnej správe

Drzo a bez hanby ju šíri na diskusnom fóre Lipka.

Kategórie
Osobné

Komunista verí konšpiračným bludom

Komunista s diskusnou prezývkou Kasafran opäť naletel.

Kategórie
Zošity humanistov

Georgijské kamene – granity smerníc

Na najvyššom vŕšku Elbertského okresu v Georgii, v tzv. pra­vo­ver­nom biblickom páse na juhu USA, je posta­vený zau­jí­mavý žulový monu­ment. Na štyroch obrovských kameňoch, ktoré nesú spo­ločnú hlavicu, je vy­ry­tých v ôsmich jazy­koch 10 Smerníc, prí­padne pri­ká­zaní pre sú­časné a bu­dúce ľudstvo.

Kategórie
Tlačové správy

UMENIE AKO DÔKAZ – umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande

Združenie kultúrnych inštitútov krajín Európskej únie spoločne s partnermi z oblasti kultúry pripravilo projekt, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v dnešnom kom­pli­ko­va­nom infor­mač­nom svete prostred­níc­tvom ino­va­tív­nych ume­lec­kých a vzde­lá­va­cích for­má­tov. Do pro­jektu sa zapojil aj známy slo­ven­ský influencer Duklock.

Kategórie
Tlačové správy

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande.

Kategórie
Tlačové správy

Nadchádzajúce parlamentné voľby môžu mať vplyv aj na to, či mladé firmy zotrvajú na Slovensku

Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z po­li­tických strán, ktoré zľahčovali COVID-19, a ktoré dnes šíria pro­ruskú rétoriku vnímania vojny na Ukra­jine, viac ako tretina mladých, inovatívnych slo­venských firiem by ihneď začali realizovať kroky smerujúce k pre­su­nu­tiu svojho podnikania zo Slo­venska do za­hra­ničia.

Kategórie
Osobné

O pristátí na Mesiaci

Pochybovači sú nenapraviteľní.

Kategórie
Osobné

Odhalenie o tom, aký je komunista Kasafran sprostý

Opäť naletel na hoax.

Kategórie
O politike

666, šestky, šestkári, svetovláda a poblúznený rojčivý „skeptik“

Záhada jednej konšpirácie vyriešená.

Kategórie
Osobné

Psy zožrali Ježiša, a basta

Konšpirácie vedia šíriť aj stránky, ktoré sa hlásia ku kritickému a vedeckému mysleniu.